شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش)

شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

به منظور تحقق جزء بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و عملکرد رقابتی و در اجرای تبصره ذیل بند ۳ ماده ۵ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، شیوه نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع کلیه واجدین شرایط در وزارت آموش و پرورش، نیروهای مأمور به سایر دستگاه‌ها، نیروهای مأمور به تحصیل و… برسانند. اجرای دقیق مفاد این شیوه‌نامه مورد انتظار است.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 

شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان

در اجرای تبصره ماده (۵) مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان برای اجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- مشمولان نظام رتبه‌بندی

مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی.

۱-۱- مشمولان فوق در صورت اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی در صورت کسب شایستگی معلمی از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند.

۱-۲- در اجرای تبصره ماده (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت وزیران، کارمندانی که به استناد مصوبه مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند، در صورتی می‌توانند از مزایای این شیوه‌نامه بهره‌مند شوند که متقاضی بازگشت از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ به مدرسه باشند. در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ادامه فعالیت این افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوه‌نامه بر اساس فرم درخواست پیوست باید وضعیت خود، در ارتباط با استفاده یا عدم بهره‌مندی از رتبه‌بندی این شیوه‌نامه را مشخص نمایند.

۱-۳- کارمندانی که با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۰/۱ د مورخ ۲۶/۱/۱۳۵۸ در واحدهای اداری اشتغال به خدمت دارند، برخورداری آنان از رتبه‌بندی موضوع این شیوه نامه با رعایت تبصره ماده (۳) مصوبه مذکور و تکمیل فرم پیوست میسر است.

۱-۴- کارکنانی که از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه از کادر آموزشی به کادر اداری انتقال می‌یابند، صرفاً بر اساس شرایط احراز پست مورد تصدی و بر اساس طرح طبقه‌بندی مربوط انتصاب قطعی می‌یابند.

۱-۵- آن‌دسته از مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان موضوع بند (۱) که طبق قوانین و مقررات مربوط با حفظ سمت به سایر دستگاه‌ها مأمور به خدمت می‌باشند، در شمول مفاد بند ۲-۱ این شیوه‌نامه قرار می‌گیرند.

۱-۶- مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی، صرفاً با کسب شرایط سوابق تجربی از مزایای مربوط بهره‌مند می‌گردند.

۲- شرایط اخذ و نحوه ارتقاء رتبه:

الف- رتبه (۱):

۱- داشتن حداقل (۲) سال تجربه و گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی

۲- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۰) باشد).

۳- کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد).

ب- رتبه (۲):

۱- داشتن حداقل (۶) سال تجربه و حداقل (۴) سال توقف در رتبه (۱)

۲- گذراندن (۱۸۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (۱).

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد درصد (۸۰%) در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۵) باشد).

۴- کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه و پنج درصد (۵۵%) باشد).

ج- رتبه (۳):

۱- داشتن حداقل (۱۲) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۲).

۲- گذراندن (۱۵۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

۴- کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از شصت و پنج درصد (۶۵%) باشد).

هـ- رتبه (۴):

۱- داشتن حداقل (۱۸) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۳).

۲- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

۴- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) باشد).

و- رتبه (۵):

۱- داشتن حداقل (۲۴) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۴).

۲- گذراندن (۱۰۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

۴- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) باشد).

۲-۱- سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی، بر اساس ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل معلمان کشور قابل محاسبه خواهد بود.

۲-۲- به موجب ماده (۹) مصوبه مورد اشاره، نظام رتبه بندی معلمان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ لازم الاجرا می باشد. لذا از تاریخ مذکور ارتقای رتبه بندی مشمولان بر اساس مفاد این شویه نامه انجام می شود.

۲-۳- مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجایی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۱۳۶۹ و دوره مهارت آموزی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تجربه مربوط محسوب نمی شود.

۳- امتیاز حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل مشمولان نظام رتبه‌بندی دوره ابتدایی و متوسطه به شرح جداول ذیل خواهد بود.

۳-۱- جدول افزایش امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل دوره ابتدایی

۳-۲- جدول افزایش امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل دوره متوسطه

۴- به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی، بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

۵- معلمانی که در اجرای رتبه بندی حرفه ای موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰ مورخ ۲/۲/۹۴ هیأت وزیران و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند پس از کسب امتیازات مربوط به شایستگی های معلمی به ترتیب با رتبه های (۲۹، (۳)، (۴) و (۵) تطبیق می‌یابند. معلمانی که در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز ۲ سال تجربه و امتیازات مکتسب از شایستگی‌های معلمی در رتبه (۱) قرار می‌گیرند و ارتقای رتبه بعدی آنها بر اساس مفاد این شیوه‌نامه خواهد بود.

۵-۱- برای ورود به رتبه ۱ کسب امتیازات تعیین‌شده در این شیوه‌نامه ضروری است.

۵-۲- در فرایند تطبیق کسب حداقل ۶۰ درصد امتیازات سه صلاحیت ذکر شده در این شیوه‌نامه مشروط بر اینکه امتیازات مکتسبه برای هر صلاحیت از ۵۰ درصد امتیازات تعریف‌شده برای آن صلاحیت کمتر نباشد مبنای عمل خوداهد بود.

۶- ساختار اجرایی نظام رتبه بندی معلمان:

نظام رتبه بندی معلمان دارای ارکان ذیل می‌باشد:

در حال تکمیل…

دانلود متن کامل بخشنامه+ پیوست‌ها

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

148 دیدگاه

 • سلام
  امتیازات حکم کارکنان برخی ادارات را تا ۵۰ درصد افزایش داده و همچنین از فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی آنان رابهره مند کرده اند بدون اینکه هیچ دردسری برای کارمند درست کنند و یا او را ارزیابی کنند .
  حالا وزارت ما با این افزایش ناچیز در مقابل دستگاهها چه بخشنامه ای صادر کرده و مصوبه آنچنانی از دولت گرفته است.
  سال قبل وزارت دارایی برای کارمندان سازمان مالیاتی یک مصوبه چند خطی از هیات دولت گرفت و حقوق کارمندان خود را نزدیک به ۲برابر افزایش داد.

 • سلام و خداقوت.با توجه به ارسال نامه آیا در رتبه بندی جدید تعجیل لحاظ شده است و همچنین آیا کسانی که اول مهر۹۸و بعد از آن مشمول دریافت رتبه بودند براشون حکم میزنن یا نه؟ سپاس

 • سلام
  خواهشا پاسخ دهید
  .من قبلا پیام داده بودم که رتبه پایه با اینکه شرایطش را داشتم دیر به من داده شده.و رتبه های دیگر نیز به همین منوال به تاخیر افتاده اند.
  شما پاسخ دادید که از زمان استحقاق رتبه حکم باید اصلاح شود.
  ولی به کارگزینی محل خدمت که مراجعه کردم گفتن که باید به همین منوال ادامه بدی…
  آیا مرجع دیگری برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟کجا پیگیری کنم زودتر جواب میگیرم؟

 • سلام وخسته نباشی امور اداری عزیز که با متانت و بردباری به سوالات همکاران جواب می دهی ؟ بنده با ۱۷سال خدمت تا شهریور ۹۸رتبه عالی ،مدرک ارشد درمناطق کمتر توسعه یافته رتبه ام چند میشه.ضمنا ما که از تعجیل استفاده کردیم طبق قانون نباید از رتبه ام کم کنند.واگربخواهندتعجیل بردارند باید برای افراد جدیدالا ستخدام اعمال بشه چون قانون عطف ماسبق نمیشه.ممنونم اگه پاسخ دهید.

 • سلام
  وقتتون بخیر
  سپاس بابت پاسخگویی شما عزیزان
  با ۱۲ سال سابقه از اول دی ماه حکم جدید گرفتم؛ از رتبه پایه به رتبه ارشد
  تکلیف دوماه مهر و آبان که حکم پایه داشتم چه می شود؟
  گفتین تطبیق می کنند
  یعنی دو ماه مهر و آبان رتبه ۲ میشم
  بعد میام از دی ماه رتبه ۳ ؟؟؟؟
  درسته؟

 • سلام
  وقتتون بخیر
  سپاس بابت پاسخگویی شما عزیزان
  اصلاح میکنم سوالم را…
  با ۱۲ سال سابقه از اول دی ماه حکم جدید گرفتم؛ از رتبه پایه به رتبه ارشد
  تکلیف سه ماه مهر و آبان و آذر که حکم پایه داشتم چه می شود؟
  گفتین تطبیق می کنند
  یعنی سه ماه مهر و آبان و آذر رتبه ۲ میشم
  بعد میام از دی ماه رتبه ۳ ؟؟؟؟
  درسته؟

 • سلام آیا کسانی که تاریخ اجرای بازنشستگیشان ۹۸/۷/۱ می باشد شامل رتبه بندی می شوند ودر پاداش مؤثر است با عرض احترام وادب خدمتتان

 • سلام.خسته نباشید. ادارات دیگه مفت ومجانی بهشون پول اضافه میشه, چند ساله آموزش وپرورش با دویست سیصد تومن ما را سر کار گذاشته.تازه قرار بود اضافه کارها را ماه به ماه بدن.پس چی شد.این همه دروغ برای چیست,والا خانواده ما هم آدمند.هر چی در میاریم الحمدلله میدیم جای قسط.تو را به خدا اطلاع رسانی کنید بهمسوولین آموزش وپرورش شاید به خودشون بیان.با تشکر

 • سلام همکار محترم. بنده همین آذر ماه امسال از رسته ی اداری و مالی انبارداری به رسته ی آموزشی و به سمت هنرآموزی ارتقا پیدا کردم و سی سال سابقه دارم سوالم این هست که آیا این رتبه بندی مرحله ی دوم شامل من میشه؟

 • با سلام، یکی از شرایط مشمول شدن در رتبه بندی ظاهرا آزمون تعیین صلاحیت های حرفه ای هست،  عجب ، تازه گفتن اگر امتیازات لازم را کسب نکنید شامل رتبه بندی نمی شوید، هم چنین گفتن باید داطلب به شرکت در رتبه بندی شوید، چی فکر کردن مسوولان عزیز و از همه جا بیخبر

 • سلام. طبق رتبه بندی قبلی من از اول دی ماه ۹۸ رتبه عالی شاملم میشه که حدود چهارصد تومان باید به حکمم اضاف بشه. الان با این وضعیت تطبیق که میگن باز هم همون چارصد تومان میشه که در رتبه ی عالی شاملمون میشد. الان سود امثال من از طرح رتبه بندی چیه؟ آیا افزایش رتبه ی عالی اضافه میشه یا فقط تطبیق حساب میکنن؟ لطفا اگه میدونید پاسخ بدهید.

 • سلام همکار محترم
  در برخی سایت ها و دستورالعملها اومده در سایت ltms گزینه نظام رتبه بندی اومده و باید یه سری فرم پر بشه. اما برای من هیچ فرمی وجود نداره و صفحه خالیه. اگه امکان داره راهنمایی کنید. متشکر

 • سلام.الان که بخشنامه ارسال شده،آیامشخص نشده کسانی که آبانماه۹۸رتبه گرفتن رتبشون حذف میشه یابا رتبه بندی جدیدتطبیق میدن؟

 • سلام بااین بخشنامه دیگه از یک مهر۹۸به بعد برای کسانی تومناطق کمترتوسعه یافته هستند تعجلیل شامل نمیشه؟واگررتبه خبره هستند دیگه به عالی شاملشون نمیشه؟

 • با سلام و احترام
  به نظر جهت تطبیق رتبه ها باید در سامانه ضمن خدمت آزمون برگزار شود آیا
  صحت دارد؟

 • با سلام ینی خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته طبق این بخشنامه هیچ گونه تاثیری نداره در گرفتن رتبه بندی نداره درسته ؟؟؟

 • باسلام وعرض ارادت خدمت عزیزان زحمتکش وآبرومند امورادری!
  بنظرم مسئولین محترم فقط دارن کشش می دن برسه به سال بعد که بگن ۶ ماهه اول وسالی ومالی برد!!بنظر من نوعی اول سال ۹۹ درصدی وبه ۱۵ درصد بودجه!برا معلما اضافه می کنن وتمام !!نه معوقه ایی درکاره نه حکمی!انشالله نظرمن صرفا چند جمله اشتباه باشه!!به برایند ونتیجه این جملات توجه کنید!!
  ۳ آبان بعد از ۶ سال انتظار وتعویض ۶ وزیر وسرپرست!!
  خدا رو شکر امروز ۳ آبانماه۹۸ ماموریت بزرگی را که خواسته ی بحق همکاران بوده وهست!وبه زودی اجرایی می شود!
  ۱۳ آبانماه الهیار معاون وزارت ظرف ۴۵ روز احکام‌زده میشه!(میشد اواخر دی ماه)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امروزم وزیر درتبریز افاضاتی فرمودند که تا بهمن ماه احکام زده میشن!!پشت پشت دنده عقب گرفتن!آیا این با گفته های مکررشون درتضاد نیست!!!

 • مثل اینکه تعجیل مناطق کمتر توسعه یافته حذف شده تو این بخشنامه که پنج دی ماه منتشر شده اسمی از تعجیل نیاورده

 • سلام بنده مدیرآموزگار عشایر مناطق محروم هستم با۱۳سال سابقه ورتبه خبره فروردین۹۶گرفتم وعالی راباید فروردین۹۹میگرفتم لطفا بفرمایید رتبه جدید من طبق جدید چی میشه

 • با سلام اینجانب بعد از تاریخ ۱ مهر رتبه ی عالی را گرفتم باتوجه به این شرایط و تبصره ۲- ۲ در بخشنامه ۴ دی باید رتبه عالی حذف شود و ما نهایتا در رتبه ۳ یا ۴ قرار بگیریم و این یعنی کاهش حکم حقوقی یعنی بی عدالتی یعنی ضایع کردن حق ما در روز روشن لطفا بگویید چه برنامه ای برای این قضیه دارید؟؟؟؟

 • سلام من ۲۳ سال سابقه دارم محل خدمتم روستا است رتبه عالی هستم با توجه با این بخشنامه من در چه رتبه ای قرار می گیرم در ضمن نوشته شرط تطبیق رتبه های قبلی منوط به شرکت در امتحا ن است قسمت صلاحیت حرفه ای یعنی هرکس قبول نشه اضافه شامل میشه یا نه

 • سلام.
  آیاکسانی که توآبانماه ۹۸رتبه ی خبره گرفتن رتبشون حذف میشه؟واینکه درچه رتبه ای قرارمیگیرن؟

 • بل سلام بنده ۷/۱خبره میگیرم ایا ابتدا رتبه بندی قدیم و سپس رتبه بندی جدید را اعمال می کنید یا فقط رتبه ارشد جدید را اعمال می فرمایید

 • سلام استاد
  چرا اشاره ای به مناطق محروم‌ نشده؟
  الان من سال سومه خدمتم هست رتبه پایه گرفتم آیا رتبه من ۲ میشه؟ چون نوشته برای رتبه ۲ حداقل ۴ سال توقف در رتبه ۱ !
  چی‌میشه دقیقا؟

 • سلام خیلی جالبه آدم خندش میگیره معلمی با ۲۸سال سابقه تازه میخوان ببینن صلاحیت معلمی داره یا نه پس تکلیف این ۲۸ سال چه میشه اگر کسی اگر پول نمیخوا د بدید چرا سخصیت معلم را زیر سوال می برید.

 • سلام خیلی جالبه آدم خندش میگیره معلمی با ۲۸سال سابقه تازه میخوان ببینن صلاحیت معلمی داره یا نه پس تکلیف این ۲۸ سال چه میشه اگر کسی اگر پول نمیخوا د بدید چرا سخصیت معلم را زیر سوال می برید.

 • سلام بازهم ممنون بابت اطلاع رسانی لطفا در مورد آزمون الکترونیکی که در بخشنامه توده توضیح دهید واینکه ایا همه معلمان باید در این آزمون شرکت کنندسپاسگذارم

 • آخه یه معلم خسته و فرسوده دیگه چی ازش مونده که بخواد بره دنبال این شرایط و بندها؟ اینقدر ریخت و پاش تو ارگانهای دیگه میکنید به چشمتون نمیاد به آپ که رسید شرایطی شد؟ دروغ هم حد و اندازه ای داره. اینقدر وعده دادید که آخرش چی میشه، آخرش رو هم دیدیم

 • پس تطبیق چی شد؟ تو صفحه ۵ قسمت ۵.۲ گفته که فقط باید ۶۰ درصد از صلاحیتهای معلمی رو کسب کنند. درسته؟

 • سلام
  بنده اول مهر ۹۸ پایه گرفتم ، اگر امتیازات لازم رو کسب کنم با رتبه ۲ تطبیق پیدا میکنم؟
  با تشکر

 • واقعا برای وزیر محترم متاسفم که همه معلمان را سرکار گذاشت اگه رتبه بندی واقعی اجرا کنند حداقل حقوق یک میلیون تومان به بالا اضافه میشه با این امتحان که میگیرن قبول ولی وقتی افزایش از بستر مدیریت خدمات کسوری باشه این ادا واطوار برای چیه

 • سلام
  برای خدمت در مناطق روستایی ظاهرا تعجیل برداشته شده.

  بنابراین کسانی که بخاطر خدمت در مناطق روستایی رتبه گرفته اند برای دریافت رتبه بعدی باید سال های بیشتری صبر کنند. فقط به نفع افرادی شده که قبلا رتبه عالی گرفته اند. اگر قرار بود این روش درست اجرا بشه باید طوری اجرا می شد که همه افراد رتبه بندی بشن.
  مثلا کسی با ۱۲ سال خدمت در مناطق روستایی الان عالی رو گرفته ولی فردی با ۱۱ سال خدمت در روستا، الان خبره هست و یک سال دیگه عالی رو می گرفت ولی الان باید ۱۳ سال دیگه صبر کنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • سلام
  برای خدمت در مناطق روستایی ظاهرا تعجیل برداشته شده.

  بنابراین کسانی که بخاطر خدمت در مناطق روستایی رتبه گرفته اند برای دریافت رتبه بعدی باید سال های بیشتری صبر کنند. فقط به نفع افرادی شده که قبلا رتبه عالی گرفته اند. اگر قرار بود این روش درست اجرا بشه باید طوری اجرا می شد که همه افراد رتبه بندی بشن.
  مثلا کسی با ۱۲ سال خدمت در مناطق روستایی الان عالی رو گرفته ولی فردی با ۱۱ سال خدمت در روستا، الان خبره هست و یک سال دیگه عالی رو می گرفت ولی الان باید ۱۳ سال دیگه صبر کنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • سلام میخواستم بپرسم من که ۲۶سال سابقه دارم و۲۳سال تجربی و رتبه عالی دارم ومدرکم کارشناسی میباشد طبقه ام چند می باشد؟ متشکرم

 • باسلام وخسته نباشید والا این همه تبلیغ وسرو صدا به خاطر چیه واقعا؟! افزایش قیمت بنزین با اون همه تبعات یک شبه مخفیانه اجرا شد حالا به رتبه بندی که رسید باید هیپنوتیزم بلد باشی وبا ارواح در ارتباط باشی و تومسابقه قویترین مردان دنیا شرکت کنی و با داعش بجنگی و زنت رو طلاق بدی و….. نمی خوای اجرا نکن مگه کسی چیزی میگه به شما راحت باشید.

 • سلام،خسته نباشید،ببخشید خواستم ببینم بنده که خرداد سال آینده رتبه ارشد رو میگرفتم،با بخشنامه جدید شامل رتبه ۳ میشم اونموقع،چون شرط حداقل ۳ سال برای موندن تو رتبه ۲ گذاشته،و یه سوال دیگه ،آیا من بعد رتبه های مقدماتی و پایه و ارشد و … نداریم و اگه نداریم حق شغل حرفه ای که در احکام داشتیم تکلیفش چی میشه،ممنون از شما بابت پاسخگوییتون

 • سلام اگر بحث تعجیل رعایت نشه فایده ای نداره.مثلا من با ده سال سابقه رتبه خبره دارم که میشه معادل رتبه چهار. ولی بر اساس این نامه رتبه دو به من تعلق میگیره و چه بسا حقوقم کم هم بشه

 • سلام این ارزیابیا ۸۰ درصد و ۹۰ درصد و .. یعنی چی
  یعنی اگه باید ۸۵ درصد بشیم نمره ارزیابی بشه ۸۳ هیچ امتیازی تعلق نمیگیره
  یعنی یکسال به هدر میره ایا معنی جز بدبختی معلم داره

 • با سلام وخسته نباشید.این طور که من از بخشنامه فهمیدم رتبه های قبلی را ادغام کردند که کلاه گشادی سر جامعه فرهنگی گذاشته شد .مثلا شخصی که رتبه عالی میگرفت ۴۰۰هزار تومان به حکمش اضافه میشد الان با رتبه ۵حدودا ۶۷۰هزار تومان اضافه میشود .در اصل این رتبه بندی جدید ۲۷۰هزار توان اضافه کردند نه ۶۷۰هزارتومان.امور اداری اگر اشتباه میکنم لطفا بگید .ممنون

 • سلام به نظر می رسد قصد کم کردن احکام را دارید تا افزایش تورا خدا این همه دست انداز براچیه یک کلام نمی خواهیم به کسی چیزی اضافه کنیم منت هم نزارین .

 • سلام.امور اداری.خوب که چی.الان ده باره شما این شیوه نامه رو دارین میفرستین.ما که نفهمیدیم چی شد.همکارا اگه شما میفهمین ما رو در جریان بزارین.دروغگوها.از ۲۰ شهریور که سرپرست وقت اموزش و پرورش وعده دادن رسید به بهمن.خدا مارو بکشه تا از دست شنا راحت شیم.

 • سلام من بعد از ۲ مهر رتبه عالی گرفتم با توجه به بخشنامه که میگه زین پس ( بعد از ۱ مهر) برای ارتقا ی رتبه باید طبق ایندبخشنامه عمل کرد به نظر شما چه اتفاقی می افته ؟ بیشتر پیامها در مورد این موضوع است وهنوز جواب مشخصی ندادید؟؟؟ سپاس

 • سلام تکلیف رتبه های قبلی چی میشه من باید آذر ماه خبره میشدم با این حساب به ما چیزی اضاف نمیشه در عوض کسایی که اول مهر رتبه گرفتن دوبار اضافه حقوق دارن

 • سلام۔چه زمانی شورای نگهبان جلسه تشکیل میده و مصوب می کنه و به نظر شما چند درصد احتمال داره شواری نگهبان تصویب کنه

 • سلام۔چه زمانی شورای نگهبان درباره مصوبه اعمال مدرک دوم فرهنگیان جلسه تشکیل میده و مصوب می کنه و به نظر شما چند درصد احتمال داره شواری نگهبان تصویب کنه

 • این که رتبه بندی نیست در واقع اعمال ۵۰درصد افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری است با این تفاوت که در جاهای دیگه برای همه اعمال میشود ولی در اینجا باید از هفت خوان رستم بگذری و بیست وچهار سال هم سابقه داشته باشی

 • سلام ایام تحصیل متعهدین خدمت دیگه سابقه تجربی محسوب نمیشه..یعنی رتبه ای که امسال میگرفتم .. چهار سال دیگه بهم میدن؟

 • با سلام آیا وزارت آموزش و پرورش تصمیم به اجرای رتبه بندی برای امسال رو داره یا فقط داره وقت کشی میکنه؟با این بخشنامه و اکتساب امتیازات سه ماه وقت لازمه؟یک کلام اعلام کنن اجرا نمیشه .

 • سلام
  وقتتون بخیر
  مشخص شد مثل همیشه این وعده های مسوولین پوچ بود و همکاران عزیز را با مصاحیه های خودشان مشغول کرده بودند
  واقعا جای تاسف داره…

 • سلام آیا ایام تحصیل دانشگاه شهید رجایی ، ماموریت تحصیل و حکم دیوان در بخشنامه جدید رتبه بندی جز سنوات تجربی محسوب می شود؟

 • با سلام تکلیف کسانی که بعد از ۷/۱ مشمول رتبه بندی می شوند چه می شود. من ۷/۲۳ رتبه عالی را با ۱۴ سال سلبقه گرفتم

 • با سلام بنده در تاریخ ۹۸/۱۰/۱ طبقه ۱۲ و رتبه عالی شامل حالم میشه با این بخشنامه رتبه بندی تکلیف من چی میشه و آیا حکمم زده میشه یا نه؟ چون اگر این رتبه رو بگیرم طبق رتبه بندی در رتبه ۵ قرار میگیرم و اگر نزنند در رتبه ۴ خواهم بود و حقم تضییع خواهد شد

 • سلام همکار گرامی
  بنده و چند نفر از همکارا اول دی میبایست رتبه عالی میشدیم بعلت سه سال خدمت در مناطق محروم تعجیل در رتبه داشتیم
  الان تکلیف ما چی هست رتبه ما دیگه نمیدن؟

 • سلام وقت بخیر . با این حساب تعجیل مناطق محروم حذف شده و یک رتبه به عقب بر میگردیم یعنی هر کس با تعجیل عالی شده بجای رتبه ۵ رتبه چهار خواهد شد . حال ممکن است تعداد زیادی هم نمره آزمون را کسب نکنند . تعداد زیادی هم که باید تو این مدت رتبه میگرفتن رتبه هاشون پرید . اینطور که معلومه برای اکثر معلمان کسر حقوق هست و تعداد اندکی افزایش حقوق ناچیزی خواهند داشت

 • سلام ببخشید آیا حق نوار مرزی هم در حکم وجود داره یا همون مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواست
  و بعد اینکه اگه هست نحوه محاسبش چطوریه مبلغش حدودا چقد میشه ممنون

 • با سلام و ارادت،۱_آیا معلمان جهت اخذ احکام رتبه بندی نیاز هست که مدرک و یا اقدام خاصی تحویل یا انجام دهند یا نه؟یا واحد امور اداری بصورت سیستمی احکام را صادر میکنه؟۲_بنده ۱۹۵۰ساعت ضمن خدمت در سامانه ltmsثبت شده دارم،آیا باید آن مقدار ساعت که در شیوه نامه قید شده را هم سپری کنم؟ممنون از حوصله ای که به خرج میدهید.

 • سلام..آیا تعجیل در مناطق کمتر توسعه یافته در رتبه بندی جدید حذف شده؟.تعجیل در خدمت مناطق کمتر توسعه یافته مربوط به قانون خدمات کشوری و مصوب هیات دولت هست و مربوط به کل کارکنان دولت هست و فقط آموزش پرورش نیست که الان حذف ش کنن!!!..تکلیف من و همکارانی که اول بهمن رتبه جدید باید میگرفتیم چی میشه؟..قانونی باید از اول مهر برامون با رتبه قبلی حکم بزنن و سپس ارتقا رتبه مثلا از۲به ۳بدن سریع و من که اول بهمن از پایه به ارشد ارتقا پیدا میکنم میبایست .ابتدا رتبه ۲ از اول مهر بززن بدام و سپس از اول بهمن ۳برام بزنن……امیدوارم حقی ضایع نشه…هرچند۴سال قبل هم گفتن برا رتبه بندی سال۹۴ تعجیل حذف شده.اما حذف نشد و همکاری حقش ضایع نشد……تکلیف همکارانی که بعد اول مهر رتبه ارتقا باید بگیریم در رتبه بندی جدید چی میشه؟؟.بخشنامه اشاره ای نکرده و مبهم هست

 • با سلام و احترام
  اگر برای تعیین امتیاز صلاحیت حرفه ای باید آزمون برگزار شود حداقل چند ماه زمان نیاز دارد تا به جمع بندی رسید احتمالا در سال ۹۸ صدور حکمی نخواهیم داشت؟

 • سلام بنده با احتساب دوره تربیت معلم دوساله الان حکمم ۲۰ سال است .مهرماه پاییز امسال رتبه عالی را گرفتم به لطف تعجیل در گروه مخصوص خدمت در مناطق محروم و روستایی
  الان شایعه شده تعجیل در گروه حذف شده
  و ملاک ۲۴ سال تجربی است یعنی با این حساب بنده ۶ سال دیگه به رتبه ۵ می رسم و عملا ازین رتبه بندی چیزی عایدم نخواهد شد لطفا راهنمایی بفرمایید چنین چیزی ممکن است
  بعد از چند سال وعده آخرش هم ….
  ممنون

 • اگر تو منطقه یا ناحیه ایی تمامی کارمندان اداری به مدرسه ها برن چطور میتونن عدم وجود کارمند اداری رو جبران کنند؟؟؟
  بنظر من باید برای اداری هایی که با تجربه هستند یه امتیازهایی قائل بشن تا اونا هم اداره بمونن نه اینکه چون نیرو تو مدرسه کم دارن بخوان از اداری ها هم استفاده کنن

  در ضمن کسی که اداره اومده و باتجربه شده دیگه نمیتونه تدریس کنه که

 • با این منبا باشد دیگه هیچ کس از نیروهای با تجربه ادار ه ها در ادارها نمی مانند و همه هجوم به مدارس می اورنند بعد از ان چه نیروی میتوانند جای این نیروهای با تجربه را پرکند ایا کسی که ۲۰ سال در اداره زحمت کشیده وتجربه کاری کار بازنشستگی را دارد دیگر اگر رفت مدرسه واقعا کسی با این تجربه بالامیتواند در ان پست کار کند پس در این جا نیروهای زحمت کش اداره ها در نظر گرفته نشدند واین طرح به طور کلی که شامل اداره ها نمیشود غلط است.

 • سلام
  من ۱/۷/۹۸ رتبه پایه گرفتم ، طبق بخشنامه اگر امتیاز لازم کسب کنم با رتبه ۲ تطبیق میشم؟
  ممنون

 • سلام.
  رتبه هایی که بعدازمهر۹۸گرفته شده مثل رتبه ی خبره که آبانماه گرفته شده وافزایش حقوقشون هم داره پرداخت میشه آیاحذف میشه یاتطبیق داده میشه؟

 • با سلام
  خواهش میکنم به فکر ما نیروهای متصدی سایت هم باشید که مثل انباردارو خدماتی ها کمترین حقوق را می گیرن و بیشترین توقع کاری را از ما دارن (چرا رتبه بندی و غیره هیچ وقت شامل حال ما نمی شود ) تو رو خدا پیگیری کنید

 • باسلام
  تکلیف اونهایی که بعد از مهر ۹۸ رتبه حرفه ای جدید می گیرن چی میشه؟اینجوری که حقشون ضایع میشه. چنذ سال منتظر بودن که رتبه جدید بگیرن.
  لطفا راهنمایی کنید.
  ممنون

 • سلام ببخشی بین رتبه ۲ و ۳ شش سال اختلاف تجربه هست ولی مثلن برای رتبه ۳ گفته شده حداقل ۳ سال توقف در رتبه۲ ، آیا بیانگر این میتونه باشه که تعجیل بازهم در رتبه بندی جدید وجود داره چون اگه تعجیلی در کار نبود مثلن برای رتبه ۳ میگفت حداقل ۶ سال توقف در رتبه۲

 • من برداشته شدن تعجیل رو واقعا قبول دارم چون کسی که توی یع شهر بزرگ کار میکنه همون مسافتی رو که یه نفر میره روستا رو میره چرا اونی که میره روستا تعجیل داشته باشه ولی اونی که توی یع شهر خیلی بزرگ مسافت زیادی میره تا به مدرسه برسع نباید تعجیل داشته باشه.بالاخره اونی که توی روستا داره ورس میده مناطق کمتر توسعه یافته داره میگیره ویگه دلیلی نداره توی رتبه هم تعجیل بگیره

 • سلام
  مهر ۹۸ از رتبه مقدماتی به پایه ارتقا یافته ام،طبق شیوه نامه ۴ دیماه با رتبه ۲ تطبیق داده میشم یا رتبه عالی محاسبه نخواهد شد و با رتبه ۱ تطبیق میخورم؟

 • سلام بر دوستان.همونطور که میدونید زمان احرای رتبه بندی قبلی هم قرار بود آزمون و غیره برگزار بشه و صلاحیت تایید بشه ولی عملا این کار را نکردن.تعجیل هم به قوت خودش باقیه.همه انگیزه برای کار در مناطق کم برخوردار به همین تعجیله. و مسلما امکان حذفش وجود نداره.هر کی هر رتبه ای داره معادلش در یکی از رتبه های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ قرار میگیره و مبلغی اضافه میشه. نگرانی وجود نداره. همیشه در بخشنامه ها قانون اصلی قید میشه.قانون تعلق رتبه هر شش سال هست مگر اینکه در مناطق کم برخوردار باشید. احکام هم نهایتا در نیمه دوم دی یا اول بهمن صادر میشه که در هر دو صورت با حقوق بهمن پرداخت می شود.والسلام.

 • سلام.همکاران محترم خیالتون راحت رتبه بندی به بن بست رسیده وقطعا معوقات آن پرداخت نخواهد شد.پس ریلکس بگیرین برین دنبال شغل دیگه.من کا بوسیدم گذاشتم کنار این وعده های دروغو.خواهش میکنیم اموراداری دیگه رو اعصاب ما نباشین.بسه دیگه حالمون بد میشه

 • به جهت کسب رتبه حرفه ای عالی در بهمن ماه ۹۸ می توانم حکم تطبیق رتبه بندی خودم را به بعد عید یعنی فروردین ماه سال۹۹ موکول کنم.(باتوجه به یکی از بندهای دستورالعمل)
  ومزایای رتبه بندی در۶ماه سال۹۸ را دریافت نکنم
  الطفا جواب دهید .سپاس

 • سلام ،آیا آزمون الکتر ونیکی شامل همه معلمان است یا شامل آنهایی است که بعد از یک مهر می خواهند ر تبه جدید بگیرند؟ امور اد ار ی عز یز خواهش میکنم جواب د هید

 • به جهت کسب رتبه حرفه ای عالی در بهمن ماه ۹۸ می توانم حکم تطبیق رتبه بندی خودم را به بعد عید یعنی فروردین ماه سال۹۹ موکول کنم.
  ومزایای رتبه بندی در۶ماه سال۹۸ را دریافت نکنم
  الطفا جواب دهید .سپاس

 • سلام آنچه از شواهد و قراین برمی آید اجرا تا قبل سال طول خواهد کشید و به قول جناب سحرخیز معاون سابق آ.پ احتمالا معوقات به سال بعد موکول خواهد گشت.

 • باسلام.بنده در تاریخ ۱مهر ۹۸ با تعجیل روستا رتبه خبره را شامل میشوم که منطقه هنوز اعمال نکرده.ایادر رتبه بندی جدیدتطبیق میشود واینکه در چه رتبه ای هستم.ممنون

 • یه چیزی گفتن خودشونم مونده
  بودجه ای برای رتبه بندی نیست
  خیال همه راحت منتظر هیچ گونه افزایشی نباشید

 • چه جوری میخوان اینهمه معلم رو ظرف یه ماه ارزیابی کنن و رتبه بندی کنن. چرا حرفی میزنن که میدونن شدنی نیست؟ بابا یا حکم بزنین یا نزنین؟ دروغ و بند و شرط و تبصره چرا؟

 • سلام امور اداری محترم. از اینکه با حوصله و دقت به پرسش های همکاران پاسخ می‌دهید سپاسگزارم. بنده شهریور ۹۶ رتبه خبره شدم ( بنده در مناطق کمتر توسعه یافته هستم ) و تا مهر ۹۸ یکسال و نیم از آن می‌گذرد. بنده در چه رتبه ای قرار میگیرم؟و اینکه تکلیف این مدت که خبره بودم چه میشه. منظورم اینه که یکسال نیم دیگه من رتبه عالی میگیرم. باین وضعیت از صفر شروع میشه؟ ممنون

  • نویسنده

   سلام
   همکار عزیز
   فعلا آنچه از بخشنامه برمی آید توقف ۳ساله برای هر رتبه را در نظر گرفته است.

 • خوش به حالتون ۵ ماه می روید سر کلاس اونوقت اعتراضم دارید ما که کل سال سر کاریم حقوقمونم نصف شماهاست..خوش باشید

 • سلام همکاران زحمت کش امور اداری، سوال بنده این است که آیا کسی که قبل از یک مهر نود وهشت رتبه عالی گرفته، برای تطبیق با رتبه پنج باید آزمون الکترونیکی بدهد؟خیلی ممنون میشم اگه پاسخ دهید.

  • نویسنده

   سلام
   کسب ۶۰ درصد امتیاز برای تطبیق ضروری است.

   آزمون برای صلاحیت حرفه ای است که باید حداقل ۵۰ درصد نمره راکسب کرد.

 • کاربر عزیز جناب تبعیضی
  خیلی از ادارات هستند که در سال چندبار بیشتر ارباب رجوع ندارند یقین بدانید شما نه تحصیلات فرهنگیان را دارید و نه کمتر از ایشان حقوق دریافت می کنید
  شما تحمل بچه خودتون را ندارید ما باید ۴۰۰ دانش آموز را تحمل کنیم

 • سلام همکاران عزیز امور اداری! آنهایی که قبل از تاریخ اجرایی این شیوه نامه رتبه عالی گرفته اند ،حتی نود درصد نمره صلاحیت حر فه ای را دریافت کرده اند، که در جدولی پرشده و به امضای مدیر مدرسه ونماینده معلمان ر سیده وتحویل کار گزینی داده شده است ،طبق آن و با احراز سایر شرایط حکم عالی صادر شده،بنابراین باید آزمون الکترونیکی صلاحیت حرفه ای شامل کسانی باشد که بعد تاریخ اجرایی این شیوه نامه می خواهندرتبه بگیرند. دعا گو میشم اگه پاسخ قانع کننده بدهید.

 • سلام راجع به تغییر سقف امتیارات حق شاغل در بخشنامه تدبیر نشد و ظاهرا در مزایای پرداخت‌ موضع سکوت حمل بر عدم استحقاق است

 • با سلام میخواستم بدونم پیرو نظر قبلی (برای متصدی سایت و انباردار و خدماتی ها) بخشنامه ای برای افزایش حقوق مثل معلمین و آموزشی ها می آید یا مثل دوره های قبلی هیچ هیچ حساب می شویم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! که اگر نیاید واقعا متاسفم برای ……….

 • سلام همکار محترم فرهنگی : من چند سال قبل با استفاده از تعجیل در گروه بخاطر خدمت در روستا رتبه عالی گرفتم ایا در رتبه بندی جدیدباید ازمون الکترونیکی بدهم

 • آزمون برای رتبه عالی قبل مهر اصلا منصفانه نیست،زیرا آنها همه شرایط لازم را قبلا کسب کرده اند، اگه شرایط جدیدی هم باشد شامل بعد یک مهر میشه. دوستان زحمت کش امور اداری لطفا شما این حرف را برسانید به گوش آنهایی که بخشنامه ها را صادر می کنند. یقین بدانید که از دعای خیر مشمولان بی بهره نخواهید بود.

 • باسلام. لطفا پاسخ دهید.در تاریخ۱مهر ۹۸ شامل رتبه خبره با تعجیل روستا میشوم طبق حکم که اداره منطقه به علت کم کاری هنوز اعمال نکرده حکم نزده. در رتبه بندی جدید اعمال میشود واینکه در چه رتبه ای قرار میگیرم. با سپاس

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی