شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش)

شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

به منظور تحقق جزء بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و عملکرد رقابتی و در اجرای تبصره ذیل بند ۳ ماده ۵ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، شیوه نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع کلیه واجدین شرایط در وزارت آموش و پرورش، نیروهای مأمور به سایر دستگاه‌ها، نیروهای مأمور به تحصیل و… برسانند. اجرای دقیق مفاد این شیوه‌نامه مورد انتظار است.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 

شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان

در اجرای تبصره ماده (۵) مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان برای اجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- مشمولان نظام رتبه‌بندی

مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی.

۱-۱- مشمولان فوق در صورت اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی در صورت کسب شایستگی معلمی از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند.

۱-۲- در اجرای تبصره ماده (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت وزیران، کارمندانی که به استناد مصوبه مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند، در صورتی می‌توانند از مزایای این شیوه‌نامه بهره‌مند شوند که متقاضی بازگشت از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ به مدرسه باشند. در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ادامه فعالیت این افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوه‌نامه بر اساس فرم درخواست پیوست باید وضعیت خود، در ارتباط با استفاده یا عدم بهره‌مندی از رتبه‌بندی این شیوه‌نامه را مشخص نمایند.

۱-۳- کارمندانی که با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۰/۱ د مورخ ۲۶/۱/۱۳۵۸ در واحدهای اداری اشتغال به خدمت دارند، برخورداری آنان از رتبه‌بندی موضوع این شیوه نامه با رعایت تبصره ماده (۳) مصوبه مذکور و تکمیل فرم پیوست میسر است.

۱-۴- کارکنانی که از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه از کادر آموزشی به کادر اداری انتقال می‌یابند، صرفاً بر اساس شرایط احراز پست مورد تصدی و بر اساس طرح طبقه‌بندی مربوط انتصاب قطعی می‌یابند.

۱-۵- آن‌دسته از مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان موضوع بند (۱) که طبق قوانین و مقررات مربوط با حفظ سمت به سایر دستگاه‌ها مأمور به خدمت می‌باشند، در شمول مفاد بند ۲-۱ این شیوه‌نامه قرار می‌گیرند.

۱-۶- مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی، صرفاً با کسب شرایط سوابق تجربی از مزایای مربوط بهره‌مند می‌گردند.

۲- شرایط اخذ و نحوه ارتقاء رتبه:

الف- رتبه (۱):

۱- داشتن حداقل (۲) سال تجربه و گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی

۲- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۰) باشد).

۳- کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد).

ب- رتبه (۲):

۱- داشتن حداقل (۶) سال تجربه و حداقل (۴) سال توقف در رتبه (۱)

۲- گذراندن (۱۸۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (۱).

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد درصد (۸۰%) در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۵) باشد).

۴- کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه و پنج درصد (۵۵%) باشد).

ج- رتبه (۳):

۱- داشتن حداقل (۱۲) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۲).

۲- گذراندن (۱۵۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

۴- کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از شصت و پنج درصد (۶۵%) باشد).

هـ- رتبه (۴):

۱- داشتن حداقل (۱۸) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۳).

۲- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

۴- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) باشد).

و- رتبه (۵):

۱- داشتن حداقل (۲۴) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۴).

۲- گذراندن (۱۰۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

۴- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) باشد).

۲-۱- سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی، بر اساس ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل معلمان کشور قابل محاسبه خواهد بود.

۲-۲- به موجب ماده (۹) مصوبه مورد اشاره، نظام رتبه بندی معلمان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ لازم الاجرا می باشد. لذا از تاریخ مذکور ارتقای رتبه بندی مشمولان بر اساس مفاد این شویه نامه انجام می شود.

۲-۳- مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجایی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۱۳۶۹ و دوره مهارت آموزی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تجربه مربوط محسوب نمی شود.

۳- امتیاز حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل مشمولان نظام رتبه‌بندی دوره ابتدایی و متوسطه به شرح جداول ذیل خواهد بود.

۳-۱- جدول افزایش امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل دوره ابتدایی

۳-۲- جدول افزایش امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل دوره متوسطه

۴- به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی، بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

۵- معلمانی که در اجرای رتبه بندی حرفه ای موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰ مورخ ۲/۲/۹۴ هیأت وزیران و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند پس از کسب امتیازات مربوط به شایستگی های معلمی به ترتیب با رتبه های (۲۹، (۳)، (۴) و (۵) تطبیق می‌یابند. معلمانی که در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز ۲ سال تجربه و امتیازات مکتسب از شایستگی‌های معلمی در رتبه (۱) قرار می‌گیرند و ارتقای رتبه بعدی آنها بر اساس مفاد این شیوه‌نامه خواهد بود.

۵-۱- برای ورود به رتبه ۱ کسب امتیازات تعیین‌شده در این شیوه‌نامه ضروری است.

۵-۲- در فرایند تطبیق کسب حداقل ۶۰ درصد امتیازات سه صلاحیت ذکر شده در این شیوه‌نامه مشروط بر اینکه امتیازات مکتسبه برای هر صلاحیت از ۵۰ درصد امتیازات تعریف‌شده برای آن صلاحیت کمتر نباشد مبنای عمل خوداهد بود.

۶- ساختار اجرایی نظام رتبه بندی معلمان:

نظام رتبه بندی معلمان دارای ارکان ذیل می‌باشد:

در حال تکمیل…

دانلود متن کامل بخشنامه+ پیوست‌ها

درباره نویسنده

509مطلب نوشته است .

148 دیدگاه

 • سلام
  امتیازات حکم کارکنان برخی ادارات را تا ۵۰ درصد افزایش داده و همچنین از فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی آنان رابهره مند کرده اند بدون اینکه هیچ دردسری برای کارمند درست کنند و یا او را ارزیابی کنند .
  حالا وزارت ما با این افزایش ناچیز در مقابل دستگاهها چه بخشنامه ای صادر کرده و مصوبه آنچنانی از دولت گرفته است.
  سال قبل وزارت دارایی برای کارمندان سازمان مالیاتی یک مصوبه چند خطی از هیات دولت گرفت و حقوق کارمندان خود را نزدیک به ۲برابر افزایش داد.

 • سلام و خداقوت.با توجه به ارسال نامه آیا در رتبه بندی جدید تعجیل لحاظ شده است و همچنین آیا کسانی که اول مهر۹۸و بعد از آن مشمول دریافت رتبه بودند براشون حکم میزنن یا نه؟ سپاس

 • سلام
  خواهشا پاسخ دهید
  .من قبلا پیام داده بودم که رتبه پایه با اینکه شرایطش را داشتم دیر به من داده شده.و رتبه های دیگر نیز به همین منوال به تاخیر افتاده اند.
  شما پاسخ دادید که از زمان استحقاق رتبه حکم باید اصلاح شود.
  ولی به کارگزینی محل خدمت که مراجعه کردم گفتن که باید به همین منوال ادامه بدی…
  آیا مرجع دیگری برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟کجا پیگیری کنم زودتر جواب میگیرم؟

 • سلام وخسته نباشی امور اداری عزیز که با متانت و بردباری به سوالات همکاران جواب می دهی ؟ بنده با ۱۷سال خدمت تا شهریور ۹۸رتبه عالی ،مدرک ارشد درمناطق کمتر توسعه یافته رتبه ام چند میشه.ضمنا ما که از تعجیل استفاده کردیم طبق قانون نباید از رتبه ام کم کنند.واگربخواهندتعجیل بردارند باید برای افراد جدیدالا ستخدام اعمال بشه چون قانون عطف ماسبق نمیشه.ممنونم اگه پاسخ دهید.

 • سلام
  وقتتون بخیر
  سپاس بابت پاسخگویی شما عزیزان
  با ۱۲ سال سابقه از اول دی ماه حکم جدید گرفتم؛ از رتبه پایه به رتبه ارشد
  تکلیف دوماه مهر و آبان که حکم پایه داشتم چه می شود؟
  گفتین تطبیق می کنند
  یعنی دو ماه مهر و آبان رتبه ۲ میشم
  بعد میام از دی ماه رتبه ۳ ؟؟؟؟
  درسته؟

 • سلام
  وقتتون بخیر
  سپاس بابت پاسخگویی شما عزیزان
  اصلاح میکنم سوالم را…
  با ۱۲ سال سابقه از اول دی ماه حکم جدید گرفتم؛ از رتبه پایه به رتبه ارشد
  تکلیف سه ماه مهر و آبان و آذر که حکم پایه داشتم چه می شود؟
  گفتین تطبیق می کنند
  یعنی سه ماه مهر و آبان و آذر رتبه ۲ میشم
  بعد میام از دی ماه رتبه ۳ ؟؟؟؟
  درسته؟

 • سلام آیا کسانی که تاریخ اجرای بازنشستگیشان ۹۸/۷/۱ می باشد شامل رتبه بندی می شوند ودر پاداش مؤثر است با عرض احترام وادب خدمتتان

 • سلام.خسته نباشید. ادارات دیگه مفت ومجانی بهشون پول اضافه میشه, چند ساله آموزش وپرورش با دویست سیصد تومن ما را سر کار گذاشته.تازه قرار بود اضافه کارها را ماه به ماه بدن.پس چی شد.این همه دروغ برای چیست,والا خانواده ما هم آدمند.هر چی در میاریم الحمدلله میدیم جای قسط.تو را به خدا اطلاع رسانی کنید بهمسوولین آموزش وپرورش شاید به خودشون بیان.با تشکر

 • سلام همکار محترم. بنده همین آذر ماه امسال از رسته ی اداری و مالی انبارداری به رسته ی آموزشی و به سمت هنرآموزی ارتقا پیدا کردم و سی سال سابقه دارم سوالم این هست که آیا این رتبه بندی مرحله ی دوم شامل من میشه؟

 • با سلام، یکی از شرایط مشمول شدن در رتبه بندی ظاهرا آزمون تعیین صلاحیت های حرفه ای هست،  عجب ، تازه گفتن اگر امتیازات لازم را کسب نکنید شامل رتبه بندی نمی شوید، هم چنین گفتن باید داطلب به شرکت در رتبه بندی شوید، چی فکر کردن مسوولان عزیز و از همه جا بیخبر

 • سلام. طبق رتبه بندی قبلی من از اول دی ماه ۹۸ رتبه عالی شاملم میشه که حدود چهارصد تومان باید به حکمم اضاف بشه. الان با این وضعیت تطبیق که میگن باز هم همون چارصد تومان میشه که در رتبه ی عالی شاملمون میشد. الان سود امثال من از طرح رتبه بندی چیه؟ آیا افزایش رتبه ی عالی اضافه میشه یا فقط تطبیق حساب میکنن؟ لطفا اگه میدونید پاسخ بدهید.

 • سلام همکار محترم
  در برخی سایت ها و دستورالعملها اومده در سایت ltms گزینه نظام رتبه بندی اومده و باید یه سری فرم پر بشه. اما برای من هیچ فرمی وجود نداره و صفحه خالیه. اگه امکان داره راهنمایی کنید. متشکر

 • سلام.الان که بخشنامه ارسال شده،آیامشخص نشده کسانی که آبانماه۹۸رتبه گرفتن رتبشون حذف میشه یابا رتبه بندی جدیدتطبیق میدن؟

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی