نظام رتبه‌بندی معلمان (تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ هیئت وزیران)

نظام رتبه‌بندی معلمان (تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۳۷۹۸/۹/۱۷ هیئت وزیران)

نظام رتبه‌بندی معلمان (تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ وزارت آموزش و پرورش و به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- نظام رتبه‌بندی معلمان را به شرح زیر تصویب کرد:

نظام رتبه‌بندی معلمان

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- معلم: فردی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر عهده دارد.

۲- صلاحیت‌های معلمی: شامل برآیندی از سه صلاحیت زیر است:

الف- صلاحیت عمومی: مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه که معلمان را در شناخت و تحلیل مسایل و موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، توانا و پایبندی معلمان را به نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌سازد.

ب- صلاحیت تخصصی: مجموعه‌ای از دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی علاوه بر صلاحیت‌های عمومی که معلمان برای انجام وظایف شغلی خود باید از آن برخوردار باشند.

پ- صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌های کسب شده و مرتبط با شغل معلمی که معلم را در فرایند تعلیم و تربیت و انجام صحیح وظایف معلمی توانا می‌سازد تا مسئولیت خود را در موقعیت‌های آموزشی- پرورشی با استقلال، آزادی عمل و تبحر بیشتری انجام دهد.

۳- سنجش صلاحیت: فرایند گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با دانش عمومی،‌ دانش تخصصی، مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و عملکرد معلمان و بررسی آن بر اساس سازو کارها، ملاک‌ها، شاخص‌ها و معیارهای مشخص در هیئت‌های ممیز موضوع ماده (۵) این تصویب‌نامه.

۴- گواهینامه صلاحیت معلمی: مدرکی که بر اساس نتایج ناشی از سنجش صلاحیت‌های معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش صادر می‌شود.

۵- رتبه‌بندی: فرایند تعیین رتبه‌های پنج‌گانه معلمان بر اساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان.

ماده ۲- سنجش صلاحیت معلمان بر اساس شاخص‌های زیر انجام می‌شود:

۱- شایستگی‌های عمومی شامل شرایط عمومی استخدام بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل.

۲- شایستگی‌های تخصصی شامل رشته، مدرک تحصیلی، دانش موضوع ی مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امر تربیتی، روش‌ها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن.

۳- شایستگی‌های حرفه‌ای شامل اخلاق حرفه‌ای، توانایی‌ها و مهارت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسأله محور) بر اساس آزمون‌های الکترونیکی.

ماده ۳- مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند.

تبصره- کارمندانی که به استناد مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند، می توانند بین بازگشت به مدرسه برای خدمت در مشاغل موضوع این ماده یا ادامه خدمت در مشاغل اداری انتخاب نمایند. وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به سازماندهی افرادی که اشتغال در مشاغل موضوع این ماده را انتخاب کرده و از مزایای رتبه بندی برخوردار می شوند، در واحدهای آموزشی اقدام کند. در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ادامه فعالیت افراد یادشده در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. افرادی که ادامه اشتغال در مشاغل اداری را انتخاب می کنند، وزارت آموزش و پرورش نسبت به انتصاب آنان با رعایت شرایط احراز در مشاغل اداری به صورت قطعی اقدام می نماید و بهره مندی آنان از مزایای رتبه بندی مجوزی ندارد.

ماده ۴- مشمولان در صورت کسب صلاحیت‌ها و داشتن شرایط زیر برابر تبصره (۱) ماده (۶۵)، ماده (۶۶) و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- می توانند به رتبه بالاتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع مواد (۶) و (۷) این تصویبنامه و تبصره آن برخوردار شوند:

۱- رتبه (۱)

الف- داشتن حداقل (۲) سال تجربه

ب- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۰) باشد).

ت- کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد).

۲- رتبه (۲)

الف- داشتن حداقل (۶) سال تجربه

ب- حداقل (۴) سال توقف در رتبه (۱)

پ- گذراندن (۱۸۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (۱).

ت- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد درصد (۸۰%) در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۵) باشد).

ث- کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه و پنج درصد (۵۵%) باشد).

۳- رتبه (۳)

الف- داشتن حداقل (۱۲) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۲).

ب- گذراندن (۱۵۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

ت- کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از شصت و پنج درصد (۶۵%) باشد).

۴- رتبه (۴)

الف- داشتن حداقل (۱۸) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۳).

ب- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

ت- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

ت- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) باشد).

۵- رتبه (۵)

الف- داشتن حداقل (۲۴) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۴).

ب- گذراندن (۱۰۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

پ- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

ت- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) باشد).

تبصره ۱- مشمولان موضوع ماده (۳) که در اجرای رتبه بندی حرفه یا موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند، به ترتیب با رتبه های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تطبیق می یابند و معلمانی که در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز شرایط، در در رتبه (۱) قرار می گیرند و ارتقای بعدی آنها نیز بر اساس مفاد این آیین نامه خواهد بود.

تبصره ۲- مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۶۹- و دوره مهارت آموزی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان -مصوب ۱۳۹۰- تجربه محسوب نمی شود.

ماده ۵- ساختار اجرایی نظام رتبه بندی معلمان دارای ارکان زیر است:

۱- هیئت ممیز مرکزی: برای تعیین و تصویب سیاست ها و خط مشی اجرایی نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلمان و نظارت بر انجام آن، هیئت ممیز مرکزی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود.

۲- هیئت ممیز استانی: برای طراحی و تصویب برنامه عملیاتی و اجرای نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلمان، هیئت های ممیز استانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استان تشکیل می شود.

۳- کارگروه شهرستان/ منطقه/ ناحیه: برای احراز و تأیید رتبه ها و ارتقای معلمان به مراتب بالاتر و اجرای نظام سنجش صلاحیت در شهرستان، منطقه و نواحی، حسب مورد کارگروه رتبه بندی شهرستان، منطقه یا ناحیه تشکیل می شود.

تبصره- ترکیب و شرح وظایف اعضای هیئت های ممیز و کارگروه ها و همچنین شاخص های صالحیت های معلمی (صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای) و سازوکارهای اجرای رتبه بندی و نظارت بر انجام آن، به موجب شیوه نامه اجرایی وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ می شود.

ماده ۶- جدول افزایش امتیازات (دوره متوسطه) به شرح زیر تعیین می شود:

ماده ۷- جدول افزایش امتیازات (دوره ابتدایی) به شرح زیر تعیین می شود:

تبصره- به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه کسب می کنند، مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار برخوردار می شوند.

ماده ۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و شناخت مزایا، موانع و مشکلات مربوط، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود تا ظرف یک سال بررسی ها و اقدامات لازم را انجام دهد و راهکارهای پیشنهادی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق وزارت آموزش و پرورش به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده ۹- این تصویبنامه از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

148 دیدگاه

 • 🛑 رتبه‌بندی نیروهای اداری فقط تا مهر ۹۹

  👤الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:

  احکام جدید ۸۷۰ هزار نیروی مشمول طرح رتبه‌بندی تا ۴۵ روز دیگر صادر می‌شود

  ▫️ نیرو‌های اداری هم فعلا مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند اما برای ادامه باید از مهر ۹۹ به جمع نیرو‌های آموزشی بپیوندند
  معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش افزود:

  به نیروهای اداری اجازه دادیم تا مهر سال آینده از مزایای رتبه‌بندی برخوردار شوند ولی تا مهر ۹۹ باید انتخاب کنند که نیروی اداری مانده و از مزایای شغل اداری بهرهمند می‌شوند یا به مدارس برگشته و به تدریس مشغول شده و از امتیازات این حوزه بهره‌مند می‌شوند و همکاران اداری ما باید این انتخاب را انجام دهند.

  نیروهایی که اداری می‌مانند دیگر مشمول طرح رتبه‌بندی نمی‌شوند، فعلاً تا اول مهرماه سال ۹۹ اجازه داریم که رتبه‌بندی را برای مشمولین بخشنامه ۲۳۰ یعنی نیروهای اداری اعمال کنیم ولی از اول مهر به بعد نیروهای اداری باید انتخاب کنند که می‌خواهند در این حوزه بمانند یا به تدریس برگردند به صورت کلی نیروهای اداری مشمول طرح رتبه‌بندی نمی‌شوند.

  • نویسنده

   البته به نظر می رسد بخشی از افزایس در قالب حق شغل حرفه ای در حال پرداخت می باشد.

 • سلام بر همکاران محترم که چون ذهنم درگیر سوالی می شود!فی الفور ایشان رابرای حل مشکلم انتخاب می کنم!برقرار باشید!
  این میشه چهارچوب نگارش! درسته!یعنی با این تفاسیر هرکسی خودش باتوجه به سنوات تجربی!وامتیازات می تواند تقریبا به عددافزایش حقوقش برسد!مثلا من‌۲۷ سال سنوات دارم!منهای دوسال تربیت معلم ۲۵ میشه سنواتم!درسته!ممنون میشم چون گذشته چراغ راهم باشید!خدا عوض خیرتان دهد!

 • با سلام و خسته نباشید خدمت امور اداری
  بنده فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان سال۹۶ هستم سال سوم تدریسم هست و معافیت متعهدین خدمت هستم ؟ برام چند سال سابقه حساب میشه؟

 • با سلام و خسته نباشید خدمت امور اداری
  بنده فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان سال۹۶ هستم سال سوم تدریسم هست و معافیت متعهدین خدمت هستم . برام چند سال سابقه حساب میشه؟

 • با سلام..آیا افرادی که رسته اداری نیستند اما شاغل در اداره هستن مشمول تبصره ماده سه میشن؟یعنی برای سال تحصیلی آینده حتما تکلیفشان مشخص شوند یا اداره برای همیشه یا مدرسه؟

 • سلام،خسته نباشید،چرا سابقه تربیت معلم حساب نمیشه؟طبق قانون متعهدین خدمت ۲سال دانشسرا،۴سال تربیت معلم ،برای ترفیعات و گروه و طبقه لحاظ میشه(ماده ۷قانون متعهدین خدمت سال۶۸)

 • خب .. حالا ایی همه که گفتی یعنی چه ؟
  کی حکم کارگزینی صادر می شود و بدست ما میرسد ؟ 

  با تشکر از اطلاع رسانی شما 

 • سلام
  پس با این شرایط بنده که تو مناطق کمتر توسعه یافته با ۹ سال سابقه خبره حرفه ای هستم تو کدوم رتبه قرار میگیرم؟

 • سلام
  نوشته کسایی که رتبه پایه هستن با رتبه ۲ تطبیق داده میشه، نظر شما هم اینه که همش کشکه؟ یعنی مثلا رتبه ۲ ۳۵۰ تومن افزایش حقوقه رتبه پایه ۲۰۰ تومن با هم ادغام میشن ۱۵۰ تومن افزایش حقوق فقط اعمال میشه, درسته؟

 • سلام
  در رتبه۵ چرا افزایش حق شغل ۰ نظر گرفته شده؟ با این جدول بنده که ۲۷ سال سابقه دارم و الآن در رتبه عالی هستم با تطبیق رتبه۵فعلی کمتر از تطبیق با رتبه ۱ فعلی افزایش حقوق پیدا می کنم!

 • سلام.یعنی بر اساس تبصره ۱ ماده چهارم مثلا همکارانی که الان رتبه عالی حرفه ای دارند در رتبه بندی جدید رتبه ۵ میشن؟درسته؟

 • سلام امور اداری ببخشید در جوابعلی و عبدالله خدابنده
  رتبه های قبلی سر جای خودش هست ربطی به این مورد ندارد من امروز ارتقا به خبره را گرفتم
  آقای خدابنده اصلا اینجور نیست که شما در رتبه ۵ کمتر از رتبه ۱ افزایش داشته باشید دقیق حساب کنید این جدول را ارائه دادن که فاصله بین رتبه ها زیاد نشه یعنی از ۳۰۰ تا ۶۰۰ به همه اضافه بشه
  همچنین کسی که در مناطق کمتر توسعه یافته بوده و از سال ۸۸ به ازای یک سال دو سال حساب میشه قبلا تو رتبه پایه ارشد خبره و عالی لحاظ شده و الان دیگه تو رتبه ها لحاظ نمیشه مثلا همکاری که ۱۷رسال سابقه داره و عالی هست تو رتبه بندی جدید رتبه ۳ میگیره

 • باسلام
  لطفا تشریح فرمابید جمله به سوابق بالای ۲۴سال یا پایان رتبه و طبقه از تاریخ اجرا به ازای هرسال ۵۰درصد ضریب ریال افزایش پیدا می کند

 • سلام آقا رضا چرا بخشنامه را درست مطالعه نمی‌کنید بزرگوار هر سال متوسطه ۵۰ امتیاز و ابتدایی ۱۰۰ امتیاز که در ضریب حقوقی سال ضرب میشه مثلا برای سال ۹۸ ضریب حقوقی ۲۱۲۰ ریال است که در ۵۰ امتیاز ضرب میشه و ۱۰ هزار تومان افزایش داره

 • سلام.با توجه به اینکه رتبه بندی جدید به کارکنان اداره تعلق نمیگیرد آیا این اجحاف نیست؟این امر باعث خالی شدن ادارات و عدم تمایل همکاران به اشتغال در اداره می شود.به هر حال همکاران شاغل در اداره نیز زحمت میکشند.

 • سلام.طبق یک تبصره از این دستورالعمل رتبه های قبلی پایه .ارشد..خبره وعالی به ترتیب در رتبه ۲..۳..۴..۵ منطبق میشوند و فقط همکاران جدید که ۲ سال سابقه دارند در رتبه ۱ قرار میگیرند و برای ادامه خدمت طبق شیوه نامه جدید مدرک باید ارائه دهند.ایا برداشت ما درسته یا نه…ممنون

 • سلام خسته نباشید.مثلن شخصی که الان پایه است و سال دیگه ارشد میشه وضعیتش چی میشه، الان پایه یعنی رتبه ۲ سال دیگه میشه رتبه ۳ یا باید حدقل توقف دو رتبه یعنی چهارسال بگذره، اگه حالت دوم باشه که اشخاصی که این وضعیت مشابه را دارن که میسوزن 
  میشه جواب بدید

 • این بخشنامه گویا محترمانه از اداری ها خواسته که تشریف ببرند مدرسه

  واقعا انصاف نیست با این همه تجربه در کار اداری بریم مدرسه

  اونوقت چه کسی حاضره با این شرایط بیاد اداره و کار کنه

 • سلام

  پس با این شرایط بنده که تو مناطق کمتر توسعه یافته با ۹ سال سابقه خبره حرفه ای هستم تو کدوم رتبه قرار میگیرم؟
  رتبه ۴؟

 • با عرض سلام و خسته نباشید،در جدولی که درصد افزایش امتیازات را نوشتید بند تحصیلات و بند دوره های آموزشی چه طوری محاسبه می شوندممنون میشم پاسخ دهید.با تشکر

 • سلام
  درتاریخ ۵دیماه ۹۸ باید رتبه عالی بگیرم ،آیا رتبه عالی حرفه ای را میگیرم ودر رتبه ۵ تطبیق داده میشه یا اینکه رتبه عالی حرفه ای شامل نمیشه ورتبه ۴ می شوم وباید ۳ سال دیگه دوباره منتظر باشیم تا رتبه ۵ را بگیریم. ممنون

 • با سلام، بنظر جنابعالی آیا افزایش مورد نظر در فوق العاده مناطق کمتر توسعه و بدی آب و هوا تاثیر خواد داشت؟ با تشکر

 • سلام وقت بخیر خسته نباشید . لطفا اگه براتون مقدوره اخرین بخشنامه صادره در مورد اضافه کار عوامل اداری مدارس (مدیر معاون سرپرست و غیره )را برام ارسال بفرمایید. همچنین اخرین بخشنامه مربوط به نحوه محاسبه ساعت اضافه تدریس واضافه کارعوامل اداری مدارس را ارسال کنید . ممنون از لطف شما .

 • با سلام وخسته نباشید من ۶ ماهه دیگه خبره میشم آیا تو اون تاریخ از رتبه ۳ به ۴ ارتقا میگیرم . یعنی توقف ۶ سال در ارشد معادل توقف در رتبه ۳ میشه ؟

 • سلام خدمت اقا حسین
  حق با شماست بخشنامه را وقتی درست مطالعه کردم دیدم که برای ایجاد انگیزه برای بالای ۲۴ سال سابقه ماهی ۱۰۰۰۰هزار تومان اختصاص می یابد

 • داداشایا اونایی میفهمن این جدولو بهم بگن دوتا درصد در قسمت حق شاغل اعلام شده، هردو با هم در حکم افزایش پیدا میکنه یا هرکدوم که امتیازش کسب شد؟
  ضمنا امتیاز حق شغل در رتبه پنجم خالی هست، در حالی که بیشترین افزایش حقوق از همین بند می باشد. ادمو یه جورایی میترسونه این جدول

 • سلام در جواب اقا محمد رضا. مگه نمیدونی کلاه سرت رفته که رفتی اداری . تو یا تدریس بلد نیستی یا فکر میکنی علی اباد هم شهره . بعدا تو ازدل بکن که از بیکاری و اللافی کار اداری بیایی کلاس درس و تدریس . هر کی باشه باز مثل شما ساده پیدا میشه که بره جای شما. جهانی نماند بی کد خدا .تو رفتی دیگر اید به جا .غصه نخور. اگه دنباله استراحت دوازده ماه در کاراداری نیستی بیا تدریس.

 • کسانی که یک سال و چهار ماه سابقه خدمت داشته باشند، شامل این طرح خواهند شد؟؟ اگر خیر…مگر ما جزو معلمان نیستیم؟ چرا این کارها را با معلمان میکنند! متشکر

 • باسلام وخسته نباشید بنده ۳۰ سال درسخت ترین شرایط خدمت صادقانه کرده ام ولی اول مهر نودوهشت باز نشسته شدم ایا این عدالته که رتبه بندی شاملم نشه چون اجرای انرا به تاخیر انداختند لطفا فکری به حال این گروه بازنشستگان کنید

 • امور اداری محترم .چرا این طرح باید شامل کسی که در شرف بازنشستگی است و با خوردن این حکم خود را میخواد باز نشست بکند و از مهر یا ابان یا اذر ۹۸ باز نشست میشود و فقط ایستاده تا این حکم برایس اعمال شود و باز این حکم بازنشسته شود .گردد اما کسی که یک سال یا دو سال سابقه دارد و میخواد ۲۸ سال دیگه خدمت کنه نشه . این ازاشکالات این طرحه که بسیاری از نیرو های در شرف بازنشستگی میخوان این حکم بخوره و بعد بازنشست شن . لطفا این ایراد طرح را به سازمان ها و وزارت خانه اعلام فرمایید لااقل اینها را مجبور کنند یا شامل کسانی که چند ماه به بازنشستگی هستن نشه یا اینها را مجبور کنن با استفاده از این طرح دو سه سالی دیگه خدمت کنن.

 • باسلام و احترام
  ایا افزایش  حقوق در رتبه بندی جدید باعث افزایش فوق العاده ویژه در طرح معلم تمام وقت که در ابان  ۹۸ احکام ان صادر شده است می شود؟ با تشکر

 • عزیزانی که اداری هستند مگر به اندازه ی معلم که تدریس میکنه حقوق دریافت می کنید؟
  شما حداقل ۴۰۰ دریافتی بیشتری دارید. وقتی حکم خورد میبینی چیز دهن گیری هم نیست.
  شما مطمئن باشید این افزایش حقوق برای معلمان خیلی نیست و تفاوتی با حکم قبلی نمیکنه.

 • با سلام و احترام همکارانی که دوماه دیگه رتبه عالی شامل آنها میشود .با اجرای رتبه بندی جدید تکلیف رتبه عالی حرفه ای چه میشود؟

 • سلام
  من با ۱۳ سال سابقه حساب کردم، اگر رتبه یک باشم ۵۲۰ تومن، رتبه دو ۵۰۰ تومن رتبه سه ۴۸۵، رتبه چهار ۴۷۵ و اگر رتبه پنج باشم ۴۶۰ تومن!!! برای افراد با سابقه ۱۰ تا ۱۵ سال بهترین رتبه رتبه یک هست!!!!

  • نویسنده

   👤الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:

   ▫️ احکام جدید ۸۷۰ هزار نیروی مشمول طرح رتبه‌بندی تا ۴۵ روز دیگر صادر می‌شود

 • سلام آیا این افزایش ناشی از رتبه بندی یک تا پنج در حق بدی آب و هوا و کم تر توسعه یافتی هم تاثیر دارد؟ سپاس

 • سلام. وقت بخیر.ممنون از اطلاع رسانی شما. اگر امکان داره یک مثال از نحوه محاسبه رتبه بندی طرح بفرمایید.

 • سلام حالا متوجه شدید چرا احکام در امورش و پ دیرتر ناقصتر و با شکایات زیاد در دیوان مواجه است. به جواب دوستان به همدیگه دقت کنید خصوصا اداری ها و اقا یاخانمی بنام سازمان من واقعا متعجبم از این همه خودبینی و نفی دیگران و این تفکر سالهاست که در ادارات حاکم است

 • با سلام و احترام اینجانب برج یک نود ونه باید رتبه عالی حرفه ای بگیرم یعنی تقریبا سه ماه دیگه حال باتوجه به صدور احکام جدید رتبه بندی، و نظر به اینکه دو سال ونه ماه برای اخذ رتبه عالی صبر نموده ام تکلیف رتبه عالی چه میشود؟باتشکر فراوان ازشما

  • نویسنده

   کارشناسان مسئولان حقوق و مزایای استانهای کشور روز چهارشنبه ۲۰آذردر تهران جلسه توجیهی دارند و پاسخ سوالات دقیق تر روشن خواهد شد

 • سلام خداقوت خسته نباشید . ببخشید اخرین بخشنامه اضافه کاری عوامل مدارس (مدید و معاون وسرپرست ) که ارسال کردی دانلود نمیشه . لطفا بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کاری راهم ارسال کنید . ممنون

  • نویسنده

   سلام
   لینک دانلود مشکلی ندارد
   یک ساعت اضافه کار برابر است با مجموع حق شغل و شاغل و مدیریت تقسیم بر ۱۰۰

 • سلام بر امور اداری خسته نباشید. تکلیف رتبه های قبلی چی میشه من اول مهر رتبه پایه گرفتم چطوری لحاظ میشه ممنون

  • نویسنده

   کارشناسان مسئولان حقوق و مزایای استانهای کشور فردا چهارشنبه ۲۰آذردر تهران جلسه توجیهی دارند و پاسخ سوالات دقیق تر روشن خواهد شد

 • من اول آبان بازنشسته شدم قبلا از شما پرسیده بودم و پاسخ دادید که یک‌ماه از ۲۴ماه محاسبه و به حقوقم اضافه میشه. این درسته که مثلا اگر بهحقوقم ۶۰۰تومن اضافه میشه،حدود ۲۵تومن بهپحقوقذبازنشستگی اضافه میشه اما درپاداش بازنشستگی این۶۰۰تومن‌محاسبه و در ۳۹سال ضرب نی شود؟؟؟

  • نویسنده

   اگر افزایش ۶۰۰ داشته باشید ۶۰۰ تقسیم بر ۲۴ در میانگین محاسبه می شود
   پاداش ۳۰ ضربدر ۶۰۰

 • سلام
  باتوجه به دستورالعمل رتبه بندی بعد از پاییز ۹۹ آیا برای همکاران اداری هیچ امتیازی وجود نخواهد داشت؟
  مسلما کلیه همکاران از اداره خارج میشن چون از نظر ریالی ضرر میکنن آیا برای این مسئله فکری شده؟

  • نویسنده

   شامل می شوید ولی در حقوق بازنشستگی براساس میانگین دوسال اثر بسیار بسیار ناچیزی دارد
   در پاداش موثر است.

 • با سلام ماده ۷ در تبصره آمده به ازای هر سال بعد از دریافت آخرین طبقه و رتبه ۱۰۰ امتیاز منظور میشود یعنی فردی که هم اکنون سال سی ام خدمت می باشد ۵۰۰ امتیاز اضافه خواهد شد؟
  رتبه ای که کسب میشه رتبه ۵
  ضمناً ۵۰ درصد جدول برای مدرک لیسانس به مدرک ۸۵۰ و مهارت۲۰۰ و سنوات و تجربه ۳۵۰ فوق العاده شغل۷۵۰ ضمن خدمت ۲۵۰ به حق شاغل اضافه میشه و حق شغل چیزی اضافه نمیشه
  حق مدیریت و سختی کار هم چیزی منظور نمیشه
  لطفاً بفرمایید مواردی که ذکر شد از نظر شما صحیح است یا خیر؟
  قبلاً از لطف و محبت و حوصله شما سپاسگزاریم…

  • نویسنده

   کارشناسان مسئولان حقوق و مزایای استانهای کشور فردا چهارشنبه ۲۰آذردر تهران جلسه توجیهی دارند و پاسخ سوالات دقیق تر روشن خواهد شد

 • با سلام من الان رتبه پایه هستم و ۲۱۳ هزار تومان اضافه شده است ودر رتبه بندی جدید در رتبه ۲ قرار میگیرم آیا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به ۲۰۰هرار تومان اضافه میشود یا در مجموع ۴۰۰هزار تومان خواهد بود؟

 • سلام
  آیا تعحیل خدمت در روستا شامل رتبه بندی جدید میشه؟

  بنده ۱۰ سال سابقه دارم و ۷ سال روستا بودم. شامل چه رتبه ای میشم؟

  با تشکر

  • نویسنده

   کارشناسان مسئولان حقوق و مزایای استانهای کشور فردا چهارشنبه ۲۰آذردر تهران جلسه توجیهی دارند و پاسخ سوالات دقیق تر روشن خواهد شد

 • سلام بر امور اداری زحمتکش که پاسخ گوی سوالات هستند ممنون یک سوال من ارشد هستم منطقه محروم ۶ ماه دیگر خبره می شوم حالا این رتبه بندی اجرا شود ۶ماه دیگر من می توانم خبره بگیرم لطفا جواب دهید امور اداری از بابت پاسخ دادن کمال تشکر دارم

  • نویسنده

   کارشناسان مسئولان حقوق و مزایای استانهای کشور فردا چهارشنبه ۲۰آذردر تهران جلسه توجیهی دارند و پاسخ سوالات دقیق تر روشن خواهد شد

 • باسلام وخسته نباشید
  آیا درسته میگن سابقه تربیت معلم ودانشگاه فرهنگیان در رتبه بندی حذف میشه

 • سلام وقت بخیر من که برج ۱۲ یا همان اسفند بازنشست شوم ایا این اضافه در حکم من می ماند و ایا در بازنشستگی تاثیر دارد ممنون

 • باسلام اخه چرا باید کسی که امروز فردا یکی دو ماه یا چهارم ماه دیگه بازنشسته شه این حکم برایش اعمال شه و بعد باز نشسته شه . اما معلمی که یک سال خدمت کرده و میخواد ۲۹ سال دیگه خدمت کنه حکم براش اعمال نشه . اینکه برای افرادی که درشرف بازنشستگی هستند این طرح اعمال شود ایراد و اشکال زیاد دارد . بسیاری خود را بازنشسته نکردن تا اینکه این طرح شاملشان شود .

 • سلام بنده ۱۵مهر۹۸ با۱۴ سال سابقه روستا رتبه عالی راگرفتم،حالا باتوجه به اینکه رتبه عالی ۱۵ روز دیرتر از موعد رتبه بندی جدیدگرفتم ،حالا تکلیف حکم من چیه،آیا دررتبه ۵قرار میگیرم ویا۴میشم

 • امور اداری جان به گوش مسئولین برسونید تمام مدارس سرایدار داره ما چه گناهی کردیم که هیچی شاملمون نمیشه نه اضافه کاری نه حق سرایداری …اخه خدا خوش میاد با حقوق زیر دومیلیون میشه زندگی کرد خدا وکیلی یه روز کلاس ها و حیاط مدرسه …تمیز نکنیم معلم و دانش آموز داخل کلاس نمیرن یعنی ارزش ما در حد افزایش ناچیزی هم نبود که دل ما هم خوش باشه.

 • سلام کارگزین محترم آیا فردی که ۲۷ سال سابفه دارد و در رتبه عالی فراردارد برای رتبه بندی جدید نیاز به تشکیل پرونده وطی ماحل دارد با کارگزینی مناطق خودشان رتبه ۵ را میزنن.

  • نویسنده

   سلام
   به نظر می رسد نیاز به تشکیل پرونده نداشته باشید.
   ولی با توجه جلسه توجیهی کارشناسان مسئولان حقوق و مزایای استانهای کشور در روزچهارشنبه ۲۰ آذردر تهران جلسه پاسخ سوالات دقیق تر روشن خواهد شد

 • سلام من کارشناسی اموزش ابتدایی دارم طبق ماده ۴ طرح رتبه بندی ایا ممکن مدرک دوم من ارتقا یابد چون الان با کاردانی حقوق میگیرم

 • سلام ولی در ماده ۴ از ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات که همان اعمال مدرک هست گفته میتونن ارتقا واز مزایای جدول ۶و۷ استفاده کنند

 • سلام،خسته نباشید
  من کارشناسی ارشد دارم و تو حکمم ۲۴ سال سابقه دارم و۲سالش مربوط به دوره تربیت معلم میباشد والان رتبم عالی هست،تو کدوم رتبه جدید قرار میگیرم.ممنونم

 • با عرض سلام خدمت این همکار محترم که اعتراض به اعمال رتبه بندی برای بازنشستگان اول مهر یاابان دارن درست قضاوت کن ما ۳۰ سال خدمت کردیم ولبی اون همکاری که هنوز ۳سال زحمت نکشیده چطوراز این امتیاز برخورداربشه با کمال تاسف خود وزارت اموزش وپرورش هم این موضوع را نادیده گرفته اند

 • به نظرم باید همگانی باشه نه هر جور دوست دارن انجام بدن چون جز تبعیض هیچ چیز دیگری نیست .برای همه انجام بشه چه زیاد چه کم

 • با عرض سلام و خسته نباشید ، فردی با ۱۹ سال سابقه و مدرک لیسانس حدودا” چقدر افزایش دارد؟ممنون میشم اگه پاسخ دهید.

 • سلام رتبه من که از هشتم آبان ماه به خبره تغییر میکرده به دلیل رتبه بندی کنسلش کردن آیا این کار قانونیه؟

 • سلام سه بار این سوال را مطرح کردم متاسفانه درج نشده و پاسخی نگرفتم ایا سقف حق شاغل از ۷۵درصد تغییر کرد والا بیشتر همکاران با سوابق بالا بیش از نیمی از افزایش امتیازات را برخوردار نخواهند شد

 • این افزایش امتیاز به احتمال زیاد در جدول کاملا برعکس هست چون رتبه یک امتیاز بیشتری کسب میکنه دارای افزایش حق شغل هست ولی رتبه ۵ حق شغل نداره این یعنی هیچ ( ۳۰ درصد حق شغل به تنهایی برای من مساوی ۵۰ درصد حق شاغل هست )

  • نویسنده

   جدول صحیح است

   در حال حاضر رتبه عالی از ۵۰ درصد(تحت عنوان حق شغل حرفه ای) بهره می برند.

 • احتمالا نت بنده مشکل داره و پیام ارسال نمیشه. بنده ۳بار پرسیدم که ایا سقف حق شاغل از ۷۵درصد تغییر کرد یا خیر والا تاثیری در وضع همکاران در سابقه و امتیاز بالا ندارد چون حدودا به مرز ۷۵درصدرسیده اند

 • با سلام اینکه شما فرمودید عالی در حال حاضر از ۵۰ درصد بهره میبرند این یعنی افراد رتبه یک الی چهار نمیگیرن در ضمن شما هرگونه حساب کنید رتبه سه و چهار از پنج بیشتر میشود چون بنده حق شاغل۸۲۴۰۰۰و فوقالغاده ۳۱۸۰۰۰ پنجاه درصد اون حدود ۵۷۲۰۰۰ میشه ولی برای پایه دو حساب کردم از ۶۰۰ عبور میکنه حتما این همون امتیاز ویژه برای سنوات بالای ۲۴ بوده ما افزایش حال را میبینیم نه رتبه بندی قبلی که اگر این باشه بایستی ۸۰ درصد هیئت علمی یعنی دو برابر شدن حقوق

 • با سلام
  مهم مهم مهم مهم سوال جمع کثیری از همکاران
  آیا خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته از این بعد برای اخذ رتبه های ۵ گانه لحاظ میشه؟

 • سلام کسی که یکم دیماه ۹۸ با رتبه عالی و ۳۰ سال خدمت با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شده آیا مشمول رتبه بندی جدید میشه لطفا توضیح بفرمایید ممنون

 • با سلام
  بنده با ۲۵ سال سابقه با مدرک کارشناسی ،رشته مرتبط و دوره های تخصصی سپری شده و تایید شده و رتبه عالی حرفه ای چه میزان افازیش خواهم داشت.

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی