افزایش ضریب حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۳۹۷ تا بیست درصد (%۲۰)

افزایش ضریب حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۳۹۷ تا بیست درصد (%۲۰)

تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه:
تصمیم گرفتیم طرح افزایش_پلکانی حقوق کارمندان تدوین شود به گونه ای که مثلا:
کسی که دو میلیون تومان حقوق می گیرد ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد
و درآمد دو میلیون و سیصد هزار تومان مشمول افزایش ۱۸ درصد شود.
و این روند ادامه داشته باشد تا سقف ۵ میلیون تومان.
و کسی که ۵ میلیون تومان درآمد دارد دیگر رشد و افزایش شاملش نشود.

گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و شصت هزار و یکصد و شش میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون (۱۱٫۹۶۰٫۱۰۶٫۳۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و نهصد و شصت هزار و یکصد و شش میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون (۱۱٫۹۶۰٫۱۰۶٫۳۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و دو میلیارد و ششصد و پانزده میلیون (۴٫۲۵۹٫۸۶۲٫۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و نود هزار و یکصد و شصت و چهار میلیارد و نود و شش میلیون (۳٫۶۹۰٫۱۶۴٫۰۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و ششصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۶۹٫۶۹۸٫۵۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۸٫۲۷۶٫۰۷۱٫۴۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۸٫۲۷۶٫۰۷۱٫۴۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

تبصره ۱-

تبصره ۶-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱۲-

الف-

۱- افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۲- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد حداکثر میزان بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.

۳- حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی، اعضای هیأت علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی شود و هر گونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی می باشد.

حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می ماند.

۴- پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵” و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ب- دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرممنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می باشد، بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه شور با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۷ اعمال نمایند.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های استان را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذیربط منظور نماید.

بند الحاقی ۱- پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند الحاقی ۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار “کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی” دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دیماه هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بند الحاقی ۳- اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می گردد. پرداخت هر گونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

در حال تکمیل…

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

46 دیدگاه

 • با سلام کی اجرایی می شود ایا صحت دارد یا فقط در حد حرف است ایا امکان این که احکام را قبل از سال  بزنند هست یا خیر 

 • سلام همکار امور اداری. حکم حقوقی اینجانب یک میلیون و نهصد هزار تومان هست یعنی زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرم و ۲۸ سال سابقه دارم و انبار دار هنرستان می باشم. حقوق من ۲۰ درصد افزایش می یابد یا کمتر از ۲۰ درصد؟؟؟؟ لطفا پاسخ روشن بدهید. با تشکر.

 • سلام
  برای اونایی که زیر ۱/۵۰۰ حقوق میگیرن افزایش چقدر اخه مسولین محترم از دو میلیون حساب میکنن ما رو حساب نمیارن
  مسولین محترم افرادی هم زیر ۱/۵۰۰ میگیرن

 • باسلام مگر ارتقای مدرک رزمندگان مصوبه مجلس وبرنامه ششم توسعه نیست دیگه سازمان امور استخدامی چه کاره است

 • گمان نمیکنم ولی خوب یک درصد امید داشتن بد نیست .همین الانم خیلی از همکاران زیر دو میلیونه حقوقشون چاره ای برای زیر دو میلیونها کنند که زندگی واقعا سخت میگذرد.بعد به فکر حقوقای بالای دو میلیون کنند.سنگ بزرگ علامت نزدنه

 • چرااموزش وورورش اعمال قانون مالیات برحقوق چراازدی برای رزمندگان اعمالکرده باید از ابتدای سال نودوشش اجرا می شد مالیات راکه گرفتند برمی گردانند ممنونم

 • سلام استاد. ملاک دریافتی هست یا حکم؟ خودتون هم خوب میدونین خیلی از ادارات مبلغ زیر حکم پایین هست. ولی دریافتی خیلی بالاستد در آموزش و پرورش بالاخص فرهنگیان دقیقا بر عکس هست. لطفا جواب بدهید ممنون میشم

 • با سلام و.تشکر ازپاسخگویی شما .برای همسان سازی حقوق مبلغ هزار میلیارد تومن اختصاص داده شده است و حدود ۶۰درصدر از بازنشستگان حقوق زیر دو تومن دریافت میکنند من میلغ یک میلیارد را که به تعدادیک میلیون بازنشسته تقسیم کردم شد سالی یک میلییون برای هر بازنشسته که تقسیم بر دوازده میشود ماهی ۸۳هزار تومان ایا با با این رقم همسان سازی انحام میشود ؟ایا محاسبات بنده درست است یا خیرذ؟لطفا راهنمایی بفرمایید .سپاس گزارم

 • خسته نباشید .ایا حقوقهای پایین با همسان سازی همه ،به ۲میلیون تومان میرسند یا در مدت پنج سال ودر اخرین سال به ۲تومان خواهد رسید ؟ پس امسال با همسان سازی چقدر حقوقها افزایش میابد؟متشکرم

 • سلام.
  سوالی از شما پرسیدم جواب ندادید.
  دوباره میپرسم من با مدرک ارشد استخدام شدم و بعد دکترا گرفتم. چرا با وجود ارائه مدرک دکتری در سال ۹۱ ، در حکم من تاثیری نگذاشت. حقوق من اصلا تغییر نکرد. آیا مدرکم اعمال نشده است و اشتباه کرده کارگزینی یا اصلا مدرک دکتزی اعمال نمیشود؟
  حقوق من با مدرک دکتری ۲۳۰۰۰۰۰ تومان است. آیا این حقوق درست است. یا باید به کارگزینی مراجعه کنم.
  امیدوارم جواب بدهید.
  سپاسگزارم

  • نویسنده

   سلام
   همکار عزیز
   یقینا اعمال مدرک دکتری با افزایش همراه است و کارگزینی می تواند پاسخگو باشد.

 • سلام
  چرا ارتقای یک مدرک تحصیلی که مصوبه مجلس و قانون برنامه ششم است توسط دولت و وزارت آپ اجرایی نمی شود؟!
  مزید اطلاع برخی وزارتخانه ها مثل وزارت نیرو دستور اجرا صادر کرده امور!!! یک بام و دو هوا که نیست!! شما افاضه فرمودید سازمان امور استخدامی قبول نمی کنه!!! وقتی امری قانون میشه باید از سوی دولت اجرا بشه
  لطفا به گوش مسئولین برسونید اخوی….

 • ببخشید یه سؤال داشتم. آیا احتساب سنوات دوران حق التدریس زیر ۲۴ ساعت معلمان استخدامی آموزش و پرورش تصویب شده است که با نرخ بیمه ۵/۲۲ درصد محاسبه گردیده و با اعتراض معلمان ذینفع مواجه گردیده، به نرخ ۹ درصد سابق بر میگردد؟

  • نویسنده

   حق التدریس تمام وقت با نرخ ۹ درصد حکم آزمایشی می باشد
   حق التدریس پاره وقت (کمتر از۲۴ساعت) کماکان ماهانه ۲۲٫۵درصد( ۲۳۵ هزار تومان) می باشد

 • با سلام
  امور اداری چرا جواب شفاف نمی دین؟! چرا قانون اعطای یک مدرک تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه جبهه اجرا نشده؟! برابر قانون مصوب در برنامه توسعه ششم می بایست از اول فروردین ۹۶ اجرا می شد!!!

 • با سلا و عرض خشته نباشید خدمت شما وتشکر از جوابدهی به سوالات همکاران سوالم این بود که بیست درصد افزایش برای سال ۹۷ تصویب شده ؟وایا شامل فرهنگیان هم میشود؟

 • باسلام واحترام اینک ۲سال است که خبری ازمحاسبه سود یازیان صورتحساب های صندوق ذخیره نیست وعملاتاشهریور۹۴لحاظ شده است.ایااگرهمکاران ازعملکردسالهای ۹۵و۹۶که تاشهریور هرسال است باخبرشوندوبدانندکه سودی هرچندناچیزداشته اند دراعتمادسازی متقابل اثرگذارنیست؟لااقل صورتحساب این دو سال رابگذارند.تشکرازشما

 • سلام خسته نباشید.آیاسه ماه باقی مانده ازحق التدریس سال۹۵-۹۶قابل پرداخت است یابایدازخیرش بگذریم؟

  • نویسنده

   حقوق برخی دستگاهها مانند در طول برنامه پنجم افزایش چشمگیری یافته است
   افزایش امتیازات پیش بینی شده چنانچه محقق شود منجر به افزایش و همسان سازی حقوق فرهنگیان می شود

 • باسلام
  من ۶ سال سابقه در اموزش و پرورش دارم ۴ سال هم حق بیمه در جای دیگر اگر سابقه ام ۱۰ سال شود ایا حق مدیریت یا حق شغل افزایش خواهد داشت یا نه فقط طبقه ام زیاد میشود؟؟؟

 • ای طرح مدرک معادل ّبا ضمن خدمت ۹۰۰ساعت برافرهنگیان اجرا میشه بزودی یا نه فقط فرهنگیان مثل دیگر مزایا بی بهره اند

 • سلام، ارائه حدکثر یک مدرک تحصیلی پس از استخدام برای نیروهای آموزش و پرورش چگونه هست؟ چون در آموزش و پرورش دو دسته نیرو داریم ۱-نیروهای ستادی ۲- نیروهای آموزشی لطفا در این مورد راهنمایی کنید. و اگرچه بین این نیروها فرقی نیست پس می توانیم در میان سالتحصیلی نیز انتقال به سایر دستگاهها داشته باشیم. با تشکر

  • نویسنده

   بخشنامه صرفا یکبار مجازدانسته است و تفاوتی بین ستادی و آموزشی نیست
   انتقال مطلب دیگری است
   معمولا اعلام شده که انتقال در ابتدای مهرماه باشد
   ولی محدودیتی ندارد

 • سلام و عرض ادب . ببخشید دختر من ترم آخر کارشناسی تربیت بدنی در تبریز هست آیا امسال میتونه در آزمون استخدامی شرکت کنه ؟ و آیا حتما باید در تبریز آزمون بده یا شهرهای دیگه هم امکانش هست؟

  • نویسنده

   سلام
   در زمان ثبت نام می بایست فارغ التحصیل باشد.
   در هر شهری می تواند شرکت کند.

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی