اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبدیل وضعیت و استخدام رسمی کارمندان پیمانی (متن پیشنهادی تصویب‌نامه هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبدیل وضعیت و استخدام رسمی کارمندان پیمانی (متن پیشنهادی تصویب‌نامه هیئت وزیران)

ماده ۱- در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام رسمی کارمندان پیمانی در برخی از پست‌های سازمانی مربوط به امور حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی، با رعایت سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات مربوطه، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین‌نامه امکان‌پذیر است.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱)، کارکنان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی‌های تخصصی و رفتاری متناسب با پست‌های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگی‌های مورد نظر به استخدام آزمایشی درآورند.

تبصره- آن دسته از کارکنان پیمانی دستگاه که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون‌های استخدامی که با رعایت ساز و کار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می‌گردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی می‌بایست در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌گردد، شرکت نموده و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوطه کسب نمایند.

ماده ۳- به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف «کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» مورد نظر در بند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌گردد.

ماده ۴- تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

ماده ۵- دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ماده (۳)‌ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد.

ماده ۶- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۲۳۱۴۱۳/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۸ و شماره ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک می‌گردد.

دلایل توجیهی پیشنهاد:

به استناد تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز است کارمندان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجرایی را با رعایت شرایطی و از طریق آزمون به استخدام رسمی درآورد. از طرفی، در طی سال های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و مطابق با مفاد و ساز و کار تبصره (۲) ماده (۵۷) آن قانون، برخی از نیروهای پیمانی دستگاه های اجرایی براساس آن به استخدام رسمی دستگاه ها درآمده اند.

با توجه به انقضای ساز و کار در نظر گرفته شده در تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جهت تبدیل وضع استخدامی نیروهای پیمانی به رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۶ و عدم پیش بینی ساز و کار خاصی در این زمینه در برنامه ششم توسعه، لازم است تا راهکار در نظر گرفته شده در تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای عمل قرار گیرد. لیکن با وجود تکلیف تعیین شده در تبصره (۳) ماده اخیرالذکر مبنی بر تهیه آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) و تصویب آن توسط هیئت وزیران، در آیین نامه اجرایی مذکور که در سال ۱۳۸۸ توسط «وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک» تصویب و ابلاغ شده، صرفاً اصل ماده و تبصره (۱) آن مد نظر قرار گرفته و توجهی به تبصره (۲) که مبنای رفتار با کارمندان پیمانی جهت استخدام رسمی آنها می باشد، نشده است.

از این رو، متن پیشنهادی اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره (۳) ماده مذکور (تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) جهت طرح در هیئت محترم وزیران و سیر مراحل تصویب ارسال شده است.

منبع: سایت دفتر هیئت دولت

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

28 دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی