تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی متوقف نشده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه دولت از تفکیک وزارتخانه ها منصرف نشده گفت: تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی متوقف نشده و شیوه اجرای آن در دست بازنگری است.

جمشید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را از مجلس پس نگرفته و به عبارتی دولت از این موضوع منصرف نشده است.

این در حالی است که دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران از انصراف دولت از تفکیک این وزارتخانه ها خبر داده بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با تکذیب توقف استخدام کارکنان دولت گفت: برای تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی، روشی در قانون برنامه پنجم تعیین شده بود، اما با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم، ما روش این کار را متناسب با شرایط موجود بازنگری می‌کنیم.

وی تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل حاکمیتی امکان تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی وجود دارد و در مشاغل غیر حاکمیتی استخدام پیمانی است.

درباره نویسنده

536مطلب نوشته است .

53 دیدگاه

  • نویسنده

   در قانون اشاره شده که آموزش عمومی جز مشاغل حاکمیتی می باشد
   اما برخی از مدارس از طریق بسته حمایتی در اختیار بخش غیردولتی می باشد

   باید نگاهی بیندازیم به تعریف مشاغل حاکمیتی در قانون خدمات کشوری :
   ماده۸- امور حاکمیتی:
   آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:
   الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
   ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
   ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
   د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
   ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
   و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
   ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
   ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
   ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
   ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
   ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
   ل- بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
   م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.

   همچنین طی بخشنامه ذیل که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح ذیل اعلام شده است :
   وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدماتکشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و با رعایت تصویب نامه شماره/۱۵۸۷۹۵ت۳۸۸۵۶ک مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱تصویب نمودند :
   .۱پستهای سازمانی (شغل)دستگاههای اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی در اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور رسیدهاند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهندبود.
   ۲٫شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است :
   الف ـ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ) (۸قانون مدیریت خدمات کشوری.
   ب ـ محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی.
   ج ـ حساسیت (شغل) پست.
   د ـ عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.
   ۳٫پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانهها سازمانهای مستقل تحت نظر رییس جمهور و مؤسسات دولتی و استانداری ها که عهدهدار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب میشوند.
   تبصره۱ـ پستهای خدماتی موضوع مصوبه شماره ۱۴/۴۶مورخ ۱۳۷۹/۱/۳۱شورایعالی اداری و پستهای مشاغل مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانهای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی، ماشین نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمیشوند. سایر پستهای واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب میشوند.
   تبصره۲ـ پستهای سازمانی (مشاغل) منشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشیننویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رییسجمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب میشوند.
   تبصره۳ـ دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورتهای اجتناب ناپذیر، حاکمیتی تشخیص میدهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند تا نسبت به اینگونه پستها و شاغلان آنها تصمیم گیری شود.
   ۴٫درباره پستهای سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به ترتیب زیر عمل خواهدشد:
   الف ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییسجمهور عهدهدار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود )نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت(، پستهای مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شوند.
   ب ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده۵ تصویب نامه شماره/۲۶۲۷۷۳ت۴۳۹۱۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷باشد )نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفهای، واحد ثبتی و بیمارستان(، تمامی پستهای (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب میگردند، مگر در مواردی که مطابق بند(ل)
   ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پستهای (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب میشوند.
   ۵٫از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه میباشد.
   ۶٫دستگاههای اجرایی موظفند براساس این تصویبنامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور اعلام کنند. این تصـویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۸به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است .
   معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 • با سلام..آیا در قانون ششم توسعه برای داوطلبین خدمت در جبهه احتساب یک مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک فعلی مانند جانبازان و فرزندان شهدا وجود دارد؟؟؟

 • سلام
  من استخدام پیمانی هستم و ۹ سال سابقه دارم.دوسال پیش به دلیلی دارای پیشینه کیفری شدم ایا در استخدام رسمی به مشکل خواهم خورد و راه حل ان چیست؟
  با تشکر

 • با سلام بالاخره معلمی آموزش و پرورش جزو مشاغل حاکمیتی هست یا نه؟ ما معلمان پیمانی با داشتن چندین سال سابقه آیا رسمی می شویم یا خیر؟ لطفا واضح و صریح پاسخ دهید با تشکر

  • نویسنده

   حقوق هیچ تفاوتی ندارد
   صندوق تا سال ۹۶ انتخابی و از ۹۶/۱/۱ دستورالعمل ها تغییر نموده است.

 • باسلام ازتبدیل وضعیت کارکنان قراردادی خبری نشده آیامیگن بایدفقط ۱۵سال سابقه به بالا تبدیل میشن یاشایعه است

 • سلام
  یک سوال از خدمتتان داشتم
  اداره کل استان محل خدمتم در موضوع نقل انتقال به مناطق گفته با خروجی تمام کسانی که در سامانه ثبت نام کرده اند موافقت کند تا جابجایی نیرو را سیستم اداره کل انجام دهد این خوب است یا نه ؟

 • سلام .ببخشید من معلمم وچند سال پیش رسمی شدم ولی به اصرار خودم صندوقم را تغییر ندادم یعنی الان تامین اجتماعی هستم. به نظر شما در مجموع به نفعمه یا اشتباه کردم. ممنون از پاسخگویی تان .

 • با سلام..آیا در قانون ششم توسعه برای داوطلبین خدمت در جبهه احتساب یک مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک فعلی مانند جانبازان و فرزندان شهدا وجود دارد؟؟؟ ۶ ماه متناوب حضور در جبهه تاثیری دارد؟

  • نویسنده

   تصویب شده است اما منتظر تامین اعتبار است
   مالیات رزمندگانی که ۱۲ ماه جبهه دارند حذف گردیده است

 • سلام
  سه سال و نیم سابقه دانشگاه فرهنگیان دارم حدود ۱۰۰ ساعت ضمن خدمت دارم دیروز ابلاغم گرفتم مدرسه چند پایه اموزگار هستم در محرومترین نقطه استان کرمان حکم حدود چند میشه؟
  حقوق معلم کلاس اول با دیگر پایه ها فرقی دارد؟

  • نویسنده

   در ابتدائی چند پایه و تک پایه و پایه اول و … هیچ تاثیری در حقوق ندارد.
   حدود۱۴۰۰

 • سلام
  من تو دانشگاه مسابقات فرهنگی شرکت کردم و دارای مقام هم شدم در استان و لوح تقدیر هم دارم به بایگانی محل خدمتم ارایه دادم و گذاشت داخل پرونده ، میخواستم ببینم این موارد جایی به کارم می اید؟
  ۲ تا گواهی حضور در همایش هم ارایه دادم.
  با تشکر 

  • نویسنده

   اجبارا تامین اجتماعی
   ولی منتظر باشید جهت اطلاع دقیق تر به محض بدست آوردن بخشنامه آن را در سایت خواهیم گذاشت

 • باسلام. بالاخره قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد؟ چون نوبخت در خرداد ماه گفته بود براساس این قانون تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی انجام میشود؟

 • اداره ما خرداد ماه اسامی افراد پیمانی را برای تهران فرستاده. اما هیچ اتفاقی تا حالا نیفتاده .
  اونجور که شنیده شده میگن باید منتظر تامین اعتبار هیت وزیران بود ، که بعد بودجه را به اداره امور استخدامی تخصیص داده و بعد اداره امور استخدامی برای تبدیل وضعیت هر اداره تخصیص بودجه کند؟

 • با سلام به مدیر. اطلاع ندارید قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس رفته یا خیر؟ و با توجه به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت قراردادیها ، در تبیدل نیروهای پیمانی به رسمی ازمایشی از زمان تصویب قانون مدیریت چقدر فکر میکنید طول میکشه ؟

  • نویسنده

   هنوز لایحه به مجلس نرفته است
   به نظر می رسد با روند فعلی زمان بسیار طولانی تا اجرای آن پیش رو باشد

 • با سلام
  درسته که قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه ۱۵ آذر توسط دولت دائمی شده؟
  فکر میکنید کی به مجلس میره و تصویب میشه.

 • سلامی مجدد.
  اطلاع ندارید در میان بندهای تصویب شده بندهای مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی نیز تصویب شده است.
  و آیا ما باید منتظر این موضوع باشیم که کلیه لوایح این قانون توسط دولت تصویب بشود و بعد به مجلس برود تا ما تبدیل وضعیت بشویم. یا نه بدون تصویب مجلس و فقط با تصویب دولت تبدیل وضعیت ما صورت میگیرد.
  همونطور که اطلاع دارید آزمون نیروهای قراردادی برای تبدیل وضعیت برگزار شده و اگه این لایحه تصویب نشه اونها همینطور باید بمونن؟!
  مرسی از سایت خوبتون

  • نویسنده

   تبدیل وضعیت در لایحه خدمات کشوری آمده است
   لایحه مذکور تاکنون به مجلس ارسال نشده است

 • با سلام. واقعا” از انصاف و عدالت دور است که کارمندی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار انگیزه و روحیه خود را به خاطر عدم تبدیل به رسمی از دست بدهد آخر چرا برخی از پستها در یک دستکاه آن هم دو پست کاملا مشابه مثلا” در فرمانداری و بخشداری پست امور شوراها و دهستانها ی فرمانداری حاکمیتی نیست ولی همان پست در بخشداری حاکمتی است .چرا ؟ واقعا:” جای سوال است .

 • با سلام
  با توجه به ابلاغ بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی ، اما الان گفته می شود که به جز دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با ۳ سال سابقه و ایثار گران دیگر کسی را شامل نمشود چون مابقی جزء مشاغل حاکمیتی به شمار نمی آیند .آیا این ادعا صحیح است ؟

  • نویسنده

   سلام
   اعلام نظر در این خصوص در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد
   که تاکنون اعلام نظر نکرده است‌.

 • سلام بنده کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی در یک اداره هستم و شش ساله که پیمانی هستم میشه لطفا بیان بفرمایید که آیا شغل بنده در گروه مشاغل حاکمیتی هست یا خیر و اینکه فرآیند رسمی شدن ما در چه مرحله ای هست ؟

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی